انواع روش های درمانی ،درمان عفونت دندان شیری


انواع روش های درمانی ،درمان عفونت دندان شیری

انواع روش های درمانی ،درمان عفونت دندان شیری

 

آیا دندان شیری را می توان درمان ریشه کرد؟

بله دندانهای شیری هم مانند دندانهای دائمی دارای عصب (پالپ) بوده و میتوان در صورت لزوم با درمان ریشه آنها را حفظ نمود.

گرچه خصوصیات تاج و ریشه و عصب دندانهای شیری با دندانهای دائمی اندکی متفاوت است ولی درمانهای ریشه در مورد دندانهای شیری هم بکار میرود؛ منتها درمان ریشه دندانهای شیری با دندانهای دائمی از جهاتی متفاوت بوده و علت آن عمر کوتاه دندانهای شیری و تفاوتهای آنها با دندانهای دائمی و تحلیل ریشه این دندانهاست.

بطور کلی درمان ریشه دندانهای شیری به دو روش زیر انجام می گیرد: به  قطع و خارج نمودن عصب تاج دندان و پرکردن آن دندان که به این کار پالپوتومی گفته می شود. پالپوتومی در مورد دندانهایی بکار می رود که عصب داخل ریشه هنوز سالم بوده و مشکل محدود به عصب تاج دندان است؛ مثلا دندانهایی که درد زودگذر پیدا میکنند و یا پوسیدگی دندان پیشرفته شده و به عصب دندان رسیده است. در چنین مواردی پالپوتومی انجام میشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد