previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

انواع روغن گیاهی


انواع روغن گیاهی

انواع روغن گیاهی

روغن

نیازی به تعریف ندارد . روغن کرچک وروغن ترب یک تأثیر دارند و هر دو گدازنده هستند .

روغن کرچک از روغن تربقوی ترو روغن ترب از روغن کرچک گرم تر و شبیه روغن زیتون کهنه است .

مزاج :روغن ترب گرم و خشک است .

روغن سوسن و یاسمن گرم و خشک هستند .

روغن گزنه ، کاجیره و نرگس گرم و تر هستند .

روغن هیری ، حب البان و بادام تلخ تر هستند .

روغن بابونه حرارت معتدل دارد و روغن شبت شبیه آن است و گرم تر است.

روغن نرگس در اثر بخشی شبیه روغن شبت است لیکن بویی تندتر از بوی روغن شبت دارد .

روغن شبت با سر سازگار نیست .

روغن بنفشه قبوضیت ندارد .ولی کمی سرد است .

روغن سداب گدازنده است .

خاصیت :روغن بادام و به ویژه بادام تلخ باز کننده است .

روغن سیب و به هم قبض و هم سردی بخشند .

روغن بابونه مسکن درد ، برنده غلظت ، تراکم و تحلیل برنده بخار است .

روغن سوسن ملین است .اندام ها را توان می بخشد ، رساننده است و درد را تسکین می دهد .روغن آس اندام

ها را محکم می کند

روغن کوشنه در تغییر دادن حالت وبایی مفید و بوی دیک و هوا را خوش می گردانند .

آرایش :روغن غار علاج کم بودن مو است .

روغن آس ریشه مو را محکم می کند و تقویت می دهد و سیاه می گرداند .

روغن کوشنه جوانی مو را نگه می دارد .

روغن بادام و مخصوصاً بادام تلخ که با عسل باشد ، همراه بیخ سوسن و موم گداخته چین و چروک و لکه های

سیاه و سفید و غیره رادرمان می کند .

اگر پخته روغن بادام را بر سر بمالند شوره و سبوس را علاج می کند .

روغن کرچک لکه های سفید و سیاه را مداوا می کند .

روغن شنبلیله علاج بد رنگی است و به ویژه اگر در پیرامون چشم پدید آید .

دمل و جوش : روغن بادام علاج آماس دردناک و روغن سوسن سخت شده های کهنه را می گدازد و از بین میبرد .

زخم و قرحه :روغن کرچک علاج جوش های غلیظ و گری است .

روغن شنبلیله سعفه را از بین می برد .

روغن آس در مداوای زخم مفید است .

روغن کوشنه در کمترین وقت گری و خارش را بر طرف می سازد .

مفاصل :روغن بادام در احساس درد و سوزش مفید است .

روغن بابونه رفع خستگی می کند .

روغن سوسن و روغن شبت هم رفع خستگی می کنند و هم در سرمازدگی مفیدند .

سر :روغن بادام داروی سردرد ، تپش و وزوز و سوت داخل گوش است .

روغن بادام تلخ فایده های بسیار دارد و بسیار لطیف است . اکثر فایده اش در مداوای گرفتگی و وزوز گوش است .

روغن گل در علاج التهاب دماغ بسیار مؤثر است . ورم هایی را که در حال پیدایش هستند باز می دارد . تقویت مغز

می کند ،هوش را افزایش می دهد و مزاجش نزدیک به معتدل است .

روغن غار و روغن سداب سردرد مزمن را از بین می برند .

روغن شنبلیله شوره سر را درمان می کند .

روغن کرچک در علاج قرحه سر ، ورم های سر و درد گوش مفید است .

اندام های غذا :روغن بادام برای طحال خوب است و برای معده خوب نیست ، زیرا معده را سنگین می کند .

اندام های دفعی :روغن گزنه و روغن کاجیره شکم را روان می سازند .

روغن گل اگر با ماده ای برخورد کند که نیاز به لغزانیدن داشته باشد مسهل است و در حالت اسهال مراره ای

قبض است .

روغن کرچک مسهل است و کرم کدو را بیرون می آورد .

روغن بادام در معالجه درد گرده ، بند آمدن بول ، سنگ و درد مثانه ، زهدان و خفگی زهدان سودمند است .

روغن سوسن زایش را آسان می کند .خوردن یا وارد کردن مانند(آمپول)درد زهدان را بر طرف می نماید و در همه

این حالاتروغن شنبلیله همان تأثیر را دارد و علاوه بر سختی زهدان زخم های درونی آن را نیز از بین می برد و

زایمان سخترا آسان میکند .

روغن کرچک در علاج ورم های مقعد ،به هم آمدن زهدان و برگشته شدن آن سودمند است .

تب ها :روغن بابونه در علاج تب های دراز مدت از روغن گل مفیدتراست .روغن شبت در مداوای تب لرزه بسیار خوب است .

روغن در رسانیدن نرم کردن ،سستی دادن ، از کره قوی تر است و سایر کارهای کره را انجام می دهد .

مزاج : گرم و تر است .

خاصیت :در تن های سخت بی اثر است و در بدن های نرم و متوسط در نرمی و سفتی رسانندگی و گدازندگی

دارد . ورم هایبیخ گوش را نرم می سازد .

سر :ورم پشت نازک اندام ها را علاج است .

سینه :روغن به تنهایی و به ویژه اگر با عسل و شکر و بادام تلخ همراه باشد ، بلغم و مواد ناسازگار سینه را بیرون

می آورد و سینه رانرم نگه می دارد .

بادام را که نوعی قبوضیت دارد اگر با روغن بخورند ملین است . ممکن است قبضی آورد و ممکن است ملین باشد .

زهرها : خوردن روغن در رفع گزند سم خوردگی مفید است .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد