انواع روغن گیاهی


انواع روغن گیاهی

انواع روغن گیاهی

روغن

نیازی به تعریف ندارد . روغن کرچک وروغن ترب یک تأثیر دارند و هر دو گدازنده هستند .روغن کرچک از روغن تربقوی ترو روغن ترب از روغن کرچک گرم تر و شبیه روغن زیتون کهنه است .مزاج :روغن ترب گرم و خشک است .روغن سوسن و یاسمن گرم و خشک هستند .روغن گزنه ، کاجیره و نرگس گرم و تر هستند .روغن هیری ، حب البان و بادام تلخ تر هستند .روغن بابونه حرارت معتدل دارد و روغن شبت شبیه آن است و گرم تر است.روغن نرگس در اثر بخشی شبیه روغن شبت است لیکن بویی تندتر از بوی روغن شبت دارد .روغن شبت با سر سازگار نیست .روغن بنفشه قبوضیت ندارد .ولی کمی سرد است .روغن سداب گدازنده است .خاصیت :روغن بادام و به ویژه بادام تلخ باز کننده است .روغن سیب و به هم قبض و هم سردی بخشند .روغن بابونه مسکن درد ، برنده غلظت ، تراکم و تحلیل برنده بخار است .روغن سوسن ملین است .اندام ها را توان می بخشد ، رساننده است و درد را تسکین می دهد .روغن آس اندامها را محکم می کندروغن کوشنه در تغییر دادن حالت وبایی مفید و بوی دیک و هوا را خوش می گردانند .آرایش :روغن غار علاج کم بودن مو است .روغن آس ریشه مو را محکم می کند و تقویت می دهد و سیاه می گرداند .روغن کوشنه جوانی مو را نگه می دارد .روغن بادام و مخصوصاً بادام تلخ که با عسل باشد ، همراه بیخ سوسن و موم گداخته چین و چروک و لکه هایسیاه و سفید و غیره رادرمان می کند .اگر پخته روغن بادام را بر سر بمالند شوره و سبوس را علاج می کند .روغن کرچک لکه های سفید و سیاه را مداوا می کند .روغن شنبلیله علاج بد رنگی است و به ویژه اگر در پیرامون چشم پدید آید .دمل و جوش : روغن بادام علاج آماس دردناک و روغن سوسن سخت شده های کهنه را می گدازد و از بین میبرد .زخم و قرحه :روغن کرچک علاج جوش های غلیظ و گری است .روغن شنبلیله سعفه را از بین می برد .روغن آس در مداوای زخم مفید است .روغن کوشنه در کمترین وقت گری و خارش را بر طرف می سازد .مفاصل :روغن بادام در احساس درد و سوزش مفید است .روغن بابونه رفع خستگی می کند .روغن سوسن و روغن شبت هم رفع خستگی می کنند و هم در سرمازدگی مفیدند .سر :روغن بادام داروی سردرد ، تپش و وزوز و سوت داخل گوش است .روغن بادام تلخ فایده های بسیار دارد و بسیار لطیف است . اکثر فایده اش در مداوای گرفتگی و وزوز گوش است .روغن گل در علاج التهاب دماغ بسیار مؤثر است . ورم هایی را که در حال پیدایش هستند باز می دارد . تقویت مغزمی کند ،هوش را افزایش می دهد و مزاجش نزدیک به معتدل است .روغن غار و روغن سداب سردرد مزمن را از بین می برند .روغن شنبلیله شوره سر را درمان می کند .روغن کرچک در علاج قرحه سر ، ورم های سر و درد گوش مفید است .اندام های غذا :روغن بادام برای طحال خوب است و برای معده خوب نیست ، زیرا معده را سنگین می کند .اندام های دفعی :روغن گزنه و روغن کاجیره شکم را روان می سازند .روغن گل اگر با ماده ای برخورد کند که نیاز به لغزانیدن داشته باشد مسهل است و در حالت اسهال مراره ایقبض است .روغن کرچک مسهل است و کرم کدو را بیرون می آورد .روغن بادام در معالجه درد گرده ، بند آمدن بول ، سنگ و درد مثانه ، زهدان و خفگی زهدان سودمند است .روغن سوسن زایش را آسان می کند .خوردن یا وارد کردن مانند(آمپول)درد زهدان را بر طرف می نماید و در همهاین حالاتروغن شنبلیله همان تأثیر را دارد و علاوه بر سختی زهدان زخم های درونی آن را نیز از بین می برد وزایمان سخترا آسان میکند .روغن کرچک در علاج ورم های مقعد ،به هم آمدن زهدان و برگشته شدن آن سودمند است .تب ها :روغن بابونه در علاج تب های دراز مدت از روغن گل مفیدتراست .روغن شبت در مداوای تب لرزه بسیار خوب است .روغن در رسانیدن نرم کردن ،سستی دادن ، از کره قوی تر است و سایر کارهای کره را انجام می دهد .مزاج : گرم و تر است .خاصیت :در تن های سخت بی اثر است و در بدن های نرم و متوسط در نرمی و سفتی رسانندگی و گدازندگیدارد . ورم هایبیخ گوش را نرم می سازد .سر :ورم پشت نازک اندام ها را علاج است .سینه :روغن به تنهایی و به ویژه اگر با عسل و شکر و بادام تلخ همراه باشد ، بلغم و مواد ناسازگار سینه را بیرونمی آورد و سینه رانرم نگه می دارد .بادام را که نوعی قبوضیت دارد اگر با روغن بخورند ملین است . ممکن است قبضی آورد و ممکن است ملین باشد .زهرها : خوردن روغن در رفع گزند سم خوردگی مفید است .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد