انواع سرگیجه را بشناسید!!


انواع سرگیجه را بشناسید!!

انواع سرگیجه را بشناسید!!

سرگیجه

علائم: سرخی صورت و چشم ها، برآمدگی عروق پیشانی و شقیقه و به سرعت رفع شدن سرگیجه درمان: خون گیری لازم است و پاکسازی بدن را با جوشاندن هلیله، سکنجبین، شربت عناب، لعاب اسپرزه، آب انار، آب غوره، آب گشنیز و پرهیز از غذاهای گرم یا شور، سرشویه با جوشانده گل سرخ، بابونه، سبوس گندم، ضماد صندل، گلاب، روغن گل با روغن مورد و سرکهبر سر و آنچه در سردرد دموی مزاج یا پرخونی آمده است در این جا نافع است.

سرگیجه در صفراوی مزاج

علائم: زردی صورت و تلخی دهان حالت چرت زدن، سرعت نبض، بهبودی از خنکی ها و زود از بین رفتن سرگیجه. درمان: جوشانده شاه تره، پوست هلیله زرد، فلوس و ترنجبین یا شیرخشت. آب انار، آب خرقه، آب تمرهندی، سکنجبین و شربت لیمو، مغز فندق و گشنیز و مویز و اسپرزه با شکر و آب انار ترش و آب غوره مؤثر است. سیب و به، سوپ جو و مرغ، آب غوره، تمرهندی مفید است گل بنفشه و صندل بوکنند و دستورات سردرد صفراوی نیز در اینجا حاکم است. نسخه: هلیله زرد ۱۵ گرم، تمرهندی ۵۰ گرم، شاه تره ۱۰ گرم، آلود ۱۰۰ گرم، سه پستان ۱۵ گرم، آب دو بطر، همه را جوشانده صاف کرده شیر خشت ۲۵ گرم اضافه نموده روزی چهار استکان میل نمایند. این نسخه برای امراض صفراوی مفید است و برای بیماری های خارش دار و جرب نیز مؤثر است و روزانه به جای آب می توان از عرق کاسنی استفاده نمود. ضماد گل خطمی، آرد باقلا، اسپرزه به ناحیه سر مفید است پاشویه گل خطمی، جو، بنفشه و همچنان سرشویه به وسیله آنها برای اینگونه بیماران توصیه می شود. پاشویه فوق را میتوان با جوشانیده کاه جو نیز انجام داد.

سرگیجه در بلغمی مزاج

علائم: سنگینی سر، کمبود عطش، سستی، لعاب فراوان دهن، تندی نبض، سفیدی بدن. درمان: دادن ایارج فیقرا و بوییدن مرزنجوش مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد