انواع شاخه های عصب واگ


انواع شاخه های عصب واگ

انواع شاخه های عصب واگ

 ا- شاخه مننژیال: حسی است و حفره کرانیال خلفی را حسی میدهد.2-اوریکولار:حسی است از گانگلیون فوقانی جداشده به مجرای گوش خارجی و سطح خارجی پرده صماخ حسی میدهد.۳- شاخه حلقی: حرکتی است از گانگلیون تحتانی جداشده به سمت پایین و داخل می آید و از طریق شبکه عصبی حلق به عضلات حلقوی آن به جز عضله Tensor Veli Palatin میرود.۴ - شاخه کاروتید بادی: به جسم کاروتید میرود و از گانگلیون تحتانی جدا می شود.۵ - عصب حنجره ای فوقانی: از گانگلیون تحتانی جداشده در بالای شاخ بزرگ هایوئید دو قسمت می شود شاخه داخلی همراه با شریان حنجرهای فوقانی غشاء تیروهایوئید را در جلو سوراخ می کند و حس قسمت فوقانی حنجره (بالاتر از طناب های صوتی) را تامین میکند شاخه خارجی از عقب نشریان تیروئیدی فوقانی به سمت پایین می آید و وارد عضله کرایکوتیروئید میشود.6 - عصب  حنجرہ ای تحتانی:در سمت چپ از جلوی قوس آئورت جدا می شود و در ناودان بین مری و نای حرکت میکند. در سمت راست اولین قسمت شریان سابکلاوین را از جلو، پایین و عقب دور زده در ناودان بین مری و نای قرار میگیرد. در قاعده لوبا تیروئید با شریان تیروئیدی تحتانی تقاطع دارد. سپس در ناودان بین مری و نایی و از مجاورت سطح داخلی لوب غده تیروئید بالا می آید و از زیر عضله تنگ کننده تحتانی حلق وارد عضلات حنجره به جز کرایکوتیروئید میشود به علاوه حس خود حنجره را در زیر طناب های صوتی تأمین میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد