انواع شربت در طب سنتی


انواع شربت در طب سنتی

انواع شربت در طب سنتی

شربت نعناع و انار

علاج معده های ضعیف وکم اشتهایی وضدحالت تهوع و مانع سکسکه است و برای مبتلایان به سوء مزاج معده و مقدمه استسقاء وسیروزکبدیو نفخ و آروغ مفرط مفیداست:انار شیرین و ترش را با پیه داخلی آن۹کیلو روی شعله ملایم با ۳ لیتر عرق نعناع آنقدر می جوشانیم تا یک ثلث آن بخار شود. از صـافی پارچه ای تمیزگذرانـده و با نیم کیلوعسل کف گرفته خوب و مطمئن یا نیم کیلوشـکر قرمز مخلوط کرده روی آتش ملایم می جوشانیم تا قوام آمده و غلیظ گردد. روزانه از یک تا ۳قاشق غذای یک موبیش به حالت غلیظ یا رقیق شده با آب تناول گردد.

شربت فواکه نوزادان

نوزادان وخردسالان در تمامی مواردی که شـربتهای فواکه بزرگسالان تجویز می شود می تواننـداز آن سـتفاده کنندبا این تفاوت که میزان مصـرف شـربتها برای سـنین پـایین ترکمتر می شود و تا یک دهم نیزکاهش می یابـد. معمولابرای نوزادان از ۶ ماه کمتر شربت های فواکه بجای عسل باشـکر قرمز و درصورت عدم دسترسـی به شکر قرمز ازشکر معمولی سفیداستفاده میگردد.تفاوت بین شـکر قرمز وشـکر معمولی تصفیه شده در مواد مصنوعی است که درکارخانه برای سفیدکردن شکر استفاده می گردد و علاوه برکاهش مواد غذایی مفیدعوارض منفی ایجاد می کند. شکر قرمز برای قـوام اسـتخوان ها و مفاصـل کودکـان و تقـویت نسوج بـدن و پیشـگیری از تب وسـرماخوردگی بسـیار مفیـداست.بنـابراین تا قبل از ۶ ماهگی برای نوزادانی که به هر علتی ازشـیر مادر محروم شده انـدو یاشـیر مادر ناکافی است شـربتهای فواکه بسیار مناسب و مفیداست ولی بجای عسل ازشکرقرمز استفاده می کنیم. بعداز ۶ ماهگی عسلم طمئن وخوب که صاف شده باشد به میزان کم درکنارشـکر قرمز برای شـیرین کردن شـربتها بکار گرفته می شود و والدین پس از ۶ ماهگی بین اسـتفاده از عسل یا شکرقرمز برای شیرین کردن شربتها یا هر دو مخیر هستند.طرز تهیه عسل صاف بدین ترتیب است:  عسل را درظرف سـنگی یا لعابی درظرف دیگری که آب در آن ریخته ایدگذاشـته وظرف دوم را روی شـعله ملایم قرار می دهیم تا عسل بطور غیر مستقیم داغ شود وکف زرد ایجادشده روی عسل را با ملاقه مرتب گرفته و دور میریزیم تا زمانی که دیگرکف زرد روی عسل بوجود نیاید.چیزی که باقی میمانددرطب ایرانی عسل صاف نامیده می شود.عسل صاف لطیفتر وسبکتر است و قابلیت جذب آن برای بیماران وکودکان بهتر و بیشتر می باشد. چون براساس دیدگاه طب سـنتی و ایرانی نوزادان پس از به دنیا آمدن بایدبا داروهای مناسبی از قبیل ترنجبینی اشیرخشت و قدومه و امثال پاکسازی شوندشـربتهای فواکه مناسب حال آن انرا با ترنجبین وشـیرخشت یا ملینات دیگر به تنهایی یا همراه باشـکر قرمزشیرین میکنند. در اینصورت یرقان نوزادی نیز به سرعت و با بهتری نروش از بین میرود. ترکیباتی مانندعرق گشنیز و امثال آندر ترکیب باشربتهای فواکه و یا به تنهایی ظرف مدت کوتاهی، معمولا۳ روز یرقانرا برطرف می کند.جوشانـده تخم گشـنیز نیز همراه بـاشـربت فواکه ضـدهپاتیت و ترنجبین کاملایرقان نوزادی را درمان میکنـد. مقایسه این روش با روش درمانی طب غربی بسیارجالب است و بخوبی امتیازطب ایرانی اسلامی را نسبت به طب غربی آشکار می سازد.شربت فواکه نوزادان درصورتی که نیـاز به لینت دادندرکودکـان احسـاس شودلازم است پس ازجوشـیدن و آماده شـدن هنگام مصـرف درحالی که داغ است با ترنجبین،شـیرخشت یاشـکر قرمزشـیرین گردد. درصورتی که می خواهیدمزاج شربت سردترشود طباشـیر را نیز میتوانیـددرشـربت حل کنید. در این صورت خاصـیت ضدتب آن افزایش خواهدیافت. میزان مصـرف شـربتها به نسبت سن کودکان از یک دهم بزرگسالان تا یک چهارم و یکدوم قابل افزایش است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد