انواع عفونت در اطراف مچ و دست


انواع عفونت در  اطراف مچ و دست

انواع عفونت در  اطراف مچ و دست

 عفونت چین ناخنی (Paronychia) این عفونت شایعترین و کم خطرترین عفونت دست است. درد، تورم، قرمزی و تندرنس از علایم بیماری است. عوارض آن شامل انتشار به فضای پولپ و تبدیل به پارونیشیای مزمن میباشد. در این صورت درمان های حمایتی در صورتی موفق خواهند بود که ظرف چند ساعت از شروع علایم آغاز شوند. در صورتی که تجمع چرک رخ داده باشد، درمان شامل تخلیه آبسه تشکیل شده است.(whitlow) عفونت فضائی پولپ علایم بالینی این عفونت کاملا شبیه علایم موجود در عفونت چین ناخنی است. عوارض شامل استئومیلیت فالانژ انتهایی، عفونت چرکی DIP، و ندرتاً تنوسینویت چرکی است. درمان غالباً با درناژ مناسب صورت میگیرد. برشیعرضی در جلوی بند آخر انگشت زده می شود. شکاف باید حداقل نیم سانتیمتر از آخرین چین پوستی انگشت فاصله داشته باشد تا خطر بازشدن غلاف تاندون های فلکسور کم شود. tanUël در عفونت فضای پرده بین انگشتان، شکاف داده شده برای درناژ نباید پرده را به ۲ قسمت تقسیم کند. یک شکاف عرضی در زیر پرده بین انگشتان کافی است.عفونت فضای تناراین عفونت ناشایع است. تورم ناحیه تنار و پردہ بین انگشت اشاره و شست از علایم عفونت است. درمان با درناژ مناسب صورت میگیرد.عفونت فضایی میدپالمار این عفونت نیز خیلی شایع نیست. تورم قسمت اولنار کف دست به همراه حرکات دردناک و محدودشدن حرکات انگشتان دست از علایم عفونت است. درمان با درناژ مناسب صورت میگیرد.عفونت غلاف تاندون ها این عفونت ها شایع نیستند امّا اگر درست درمان نشوند باعث افت شدید عملکرد دست می شوند و به همین خاطر بسیار مهم هستند. تورم در طول انگشت، تندرنس شدید روی غلاف تاندون، درد در اکستانسیون پاسیو و وضعیت «نیمه خام»، «Semifelexed» انگشت مبتلا از علایم عفونت است. نکروز و چسبندگی تاندون (که می تواند باعث وضعیت Smiflexed دایمی شود) و انتشار عفونت به بورس رادیال یا اولنار از عوارض این نوع عفونت می باشد. درمان شامل شروع هر چه سریع تر آنتی بیوتیک و درناژ و شستشوی غلاف تاندون ها با آنتیبیوتیک (از ابتدا و انتها) میباشد، تنوسینویت عفونی مزمن این عارضه، در دست، به دنبال تنوسینویت حاد ایجاد نمی شود بلکه غالباً به علت یک عفونت کم سروصدا (LOW-grade) میباشد. علت شایع آن TB می باشد. معمولاً غلاف تاندونی فلکسورهای دست و ساعد درگیر میشوند. علایم به صورت تورم تدریجی همراه با درد خفیفدر ناحیه گرفتار می باشند. عملکرد انگشتان نیز مختل می شود. تورم معمولاً در ۵ تا ۶ سانتیمتر انتهایی قدام ساعد و قسمتهای پروگزیمال کف دست دیده می شود. گاهی غلاف فلکسورهای انگشتان هم درگیر می شوند. در بسیاری موارد به علت تجمع مایع، تموج در نواحی متورم دیده می شود. تورم در کف دست + تورم در ساعد + تموج بین Compound palmar ganglion =این ۲ ناحیهدر موارد خفیف - که عملکرد انگشتان قابل قبول است - درمان حمایتی به شکل بی حرکتی (گچ برای ۲ ماه) و در صورت تائید TB با مصرف داروی آنتی - TB انجام میشود. در موارد شدید، درمان شامل جراحی و فیزیوتراپی بعد از عمل میباشد. کندروما شایعترین تومور خوشخیم و کندروسارکوما شایعترین تومور بدخیم دست (hand) می باشد. تومور سلول ژانت غلاف تاندونی در خارج از دست . .بسیار ناشایع است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد