انواع مسهل برای انواع مزاج ….


انواع مسهل برای انواع مزاج ….

انواع مسهل برای انواع مزاج ....

 

مسهل سودا

بادرنجویه، گاوزبان، سه پستان، بسفایج، قرنفل، ریشه کاسنی، ریشه بادیان، شاه تره، ریشه شیرین بیان، انجیر، کشمش، اسطو خودوس، افتیمون، لعاب تخم مرو، زرشک، ریشه خطمی و شربت بنفشه. نسخه :۲۵ گرم افتیمون را در ۲۵۰ گرم عسل پس از کوبیدن حل کرده روزی ۴ قاشق مرباخوری یا گل سرخ، گل بنفشه، غاریقون، تخم کشوث، مصطکی، افسنطین، صبر زرد، خربق سیاه. 

مسهل صفرا

افسنطین صبر زرد، خربق (سیاه) سقمونیا، هندوانه ابوجعل، غاریقون، ریوند، ایرسا، گل گندم (قنطریون) هلیله، بسقایج، آب انار، پر سیاوشان، کشمش کولیان، گل سرخ، مغز فلوس، ترنجبین، شیر خشت، آلوچه خشکه، گل گاوزبان، اسپرزه، تمر هندی، آب کدو (هر یک به تنهایی یا چند عدد توأم). نسخه :برای تهیه این مسهل سقمونیا ۵ گرم نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل حل کرده روزی چهار قاشق غذاخوری میل نمایند. 

مسهل بلغم

میعه سائله، عاقرقرحا، خیار دشتی (کمبایزه کور، یا قثاء الحمار) مقلی، روغن کرچک، تربد،غاریقون، سورنجان، فرفیون، مغز تخم کاوشه، زنجبیل، آنزروت، ایرسا، شحم حنظل، تخم نیلوفر، دانه اسفند، بسفایج . نسخه :مغز دانه کاوشه ۲۵ گرم، سرکه ۲۰۰۰، گرم عسل ۲۵۰ گرم، مغز راکوبیده در سرکه و عسل حل کرده روزی چهار قاشق غذاخوری میل نمایند. دارو و غذا زیرنیز برای مزاج بلغمی نافع است. سیاه دانه، انغوره، پیاز سفید، انجره شنبلیله، سقمونیا، جاوشیر، ریوند عشبه.شربت مسهل بلغم:تربد ۲۵ گرم، گلاب ۲۵۰ گرم، قند ۲۰۰ گرم، تربد را نرم کوبیده در گلاب و قند ریخته جوشانده تا سفت شود روزی چهار قاشق غذاخوری میل نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد