انواع نارسایی دهانه ی رحم در دوران بارداری


انواع نارسایی دهانه ی رحم در دوران بارداری

انواع نارسایی دهانه ی رحم در دوران بارداری

 

ناهنجاری جنینی

اگرچه اکثریت بارداری ها به طور طبیعی طی می شود، در حدود ۲ تا ۳ درصد از نوزادان، با برخی ناهنجاری ها به دنیا می آیند. اکثر این ناهنجاری ها جزئی است، گرچه برخی به مشکلات بارزی برای نوزاد منجر می شود.

برخی از این ناهنجاریها به خاطر مشکلات کروموزومی است، و بقیه ریشه در رشد و تکامل غیرعادی اندامها و ساختارها دارد. برای مثال، برخی از نوزادان نقایص قلبی یا ناهنجاری هایی در کلیه مثانه یا مجاری گوارشی خود دارند. بسیاری از این مشکلات، هرچند نه همه ی آنهاء از طریق انجام س ونوگرافی در دوران بارداری، قابل تشخیص است (به فصل ۸ رجوع کنید). هنگام مواجهه با هریک از چنین مشکلاتی، مهمترین قدم اول، جمع آوری اطلاعات موجود درباره ی آن است، بنابراین می دانید باید انتظار چه چیزی را داشته باشید و چه امکانات درمانی ای وجود دارد.

در طول سه ماهه ی دوم، معمولا بین هفته های ۱۶ و ۲۴، بعضی از خانم ها با مشکلی مواجه میشوند که نارسایی دهانه ی رحم گفته میشود. دهانه ی رحم باز و گشاد می ش ود، حتی با وجود آنکه زن هیچ انقباضی احساس نکند. این وضعیت می تواند به سقط جنین منجر شود. در حقیقت، نارسایی دهانه ی رحم اغلب بعد از وقوع سقط جنین، تشخیص داده می شود.

خانمی که به طور عادی با این شرایط روبه رو میشود، متوجه هیچ نوع علایمی نمی شود؛ اگرچه ممکن است گاهی اوقات از احساس سنگینی در لگن خاصره یا فشار بیش از حد خبر دهد، یا ممکن است متوجه لک شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد