اهمیت آگاهی والدین از فرآیند رشد و تکامل دندانها


اهمیت  آگاهی والدین از فرآیند رشد و تکامل دندانها

اهمیت آگاهی والدین از فرآیند رشد و تکامل دندانها

 

وقتی تاج دندان از استخوان خارج شد، به زیر اپیتلیوم سطح لثه فشار می آورد و بتدریج این اپیتلیوم از روی تاج آن کنار رفته و راه را برای خروج کافی دندان باز می کند. در این مرحله اپیتلیوم لثه در کنارهای ناحیه طوق این دندان تازه رویش یافته چسبندگی پیدا نموده و تبدیل به لثه چسبیده به دندان و لبه آزاد لثه میگردد.

در این مرحله است که الیاف غشای اطراف ریشه هم که قبلاً بدان اشاره شد، شکل میگیرد. تیغه های استخوانی بین دندانها نیز در این مرحله تشکیل شده و نسوج نگهدارنده دندانها کامل می گردند. این فرآیند ۳-۲ سال طول میکشد.

 قرار گرفتن دندان در موقعیت طبیعی خودش

پس از خروج دندان از لثه این مرحله آغاز می شود. دندان با یک طرح هدایت شده به سمت دندان مقابل خود حرکت میکند تا با آن تماس برقرار نماید و به اصطلاح در اکلوژن قرار گیرد. این فرآیند نیز تدریجی است و مدتها طول میکشد تا یک دندان تازه رویش یافته به اکلوژن برسد و کار جویدن را شروع نماید بطور کلی تشکیل کامل یک دندان دائمی چندین سال طول میکشد.

بعد از تشکیل تاج مدتی فاصله افتاده و سپس تشکیل ریشه شروع می شود. پس از رویش یک دندان چه دائمی و چه شیری هنوز ریشه کامل نیست و در مورد دندانهای دائمی حدود ۶ سال طول میکشد تا ریشه کامل شود. آگاهی والدین از فرآیند رشد و تکامل دندانها باعث میشود تا والدین کلیه نکات ایمنی مربوط به سلامت این فرآیند از نظر تغذیه و کنترل بیماریها را رعایت نموده و مراقبتهای لازم را در زمینه حفظ سلامت دندانها در حین رویش و پس از آن انجام دهند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد