اهمیت عضویت در گروه های پشتیبان اجتماعی افراد مبتلا به ام اس


اهمیت عضویت در گروه های پشتیبان اجتماعی افراد مبتلا به ام اس

اهمیت عضویت در گروه های پشتیبان اجتماعی افراد مبتلا به ام اس

 

شما همچنین میتوانید از پشتیبانی دیگر مبتلایان به ام اس بهره مند شوید. هرچند، گروه های خودیار - که از آنها به عنوان گروه های پشتیبان نیز یاد می شود - بعضی اوقات می توانند اثر زیانباری داشته باشند (یک گروه ممکن است دنیا در نظرش تیره و تار بیاید، گروه دیگر عضو وراجی دارد که بیهوده پرحرفی میکند و دیگری برای مداوای بیماری در انتظار معجزه است).

حقیقت این است که مثل هر چیز دیگری، بعضی از این گروه ها عالی اند و برخی دیگر نه. اما، به محض اینکه گروه مناسبی برای خود یافتید، بهترین محلی است که می توانید افکار و عقایدتان را با بقیه به اشتراک گذاشته، برخی ایده های کارگشا ارائه دهید، از موفقیت افراد دیگر درس گرفته و تأثیرات مفیدی از آنها کسب کنید.

هر گروه پشتیبانی با گروه دیگر متفاوت است: بعضی از این گروه ها به صورت حرفهای راهنمایی تان می کنند و برخی دیگر کمک چندانی نمی کنند؛ برخی اجتماعی تر هستند و برخی دنبال بحث و سخنرانی و کاغذبازی؛ بعضی جلسات هفتگی دارند و برخی ماهیانه ؛ اعضای برخی از آنها به صورت اختصاصی انتخاب می شوند

(به طور مثال، مبتلایان به ام اس ، همسران افراد مبتلا به ام اسی، همسران افرادی که تازه مبتلا به ام اس  تشخیص داده شدهاند، مبتلایان به ناتوانی پیشرفته تر و نظایر این ها) و در برخی گروه ها ورود برای همگان آزاد است. ممکن است چند بار دریافتن گروه مناسب خود اشتباه کنید، ولی به زحمتش میارزد، به خصوص اگر میخواهید تصمیمات بزرگی بگیرید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد