اهمیت مراقبت از فرد مبتلا به ام اس 


اهمیت مراقبت از فرد مبتلا به ام اس 

اهمیت مراقبت از فرد مبتلا به ام اس 

 

جویا شروع نظر پزشکی دیگر

به اظهارنظر یک نفر دیگر هم احتیاج دارند. و متخصصان ام اس  اولین کسانی خواهند . بود که تصدیق می کنند، امر مراقبت از ام اس چقدر می تواند آمیزه ای از علم و هنر باشد. درنظر گرفتن خیلی سؤالات بی پاسخ در مورد ام اس  و این واقعیت که هیچ یک از درمان های موجود به طور کامل درکنترل این بیماری مؤثر نیست، باعث شده تا پزشکان درباره ی نحوهی کنترل ام اسی، مثل هر جنبهی دیگری از مراقبت آن، نظریات متفاوتی داشته باشند.

نظرات ثانوی به خصوص در شرایط بغرنج باارزش می شود، وقتی مراقبت استاندارد یا نقشه ی اولیه ی درمان، آن طور که انتظار دارید جواب نمی دهد. برای مثال، اگر ام اس شما به نحو مطلوب به درمانهای رایج برای تعدیل بیماری جواب ندهد، احتمالا به ترکیبی از این داروها احتیاج پیدا می کنید؛ یا اگر علایم بیماریتان با داروهای ردهی اول درمان به خوبی مهار نشود، احتمالاً به استفاده از داروی دیگری نیاز دارید. شخصی دوم ممکن است در این مورد دارای اطلاعات مفید یا ایدههای جدیدی باشد.

پس، اگر میخواهید نظر شخص دیگری راجویا شوید، میتوانید از نورولوژیستتان اسامی چند همکار مورد اعتماد وی را بگیرید، یا برای مشاوره با انجمن علمی ام اس تماس بگیرید. اما در اینجا چالشی پیش روی شماست: اینکه با دو رأی متفاوت چه کنید. دست آخر مجبورید به تخصص یک نفر اعتماد کنید. می توانید نظر دومی را با پزشک خود مطرح کنید و بگذارید او تصمیم بگیرد که نظریه ارزش دنبال کردن دارد یا نه. شاید هم خودتان تصمیم بگیرید که از نظر آن یکی تبعیت کنید. بعضی افراد، نظر سومی را هم جویا می شوند، بعد تصمیم میگیرند کدام یک بهتر از همه است.