اهمیت  پزشک و دندانپزشک خانواده در سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون بین المللی دندانپزشکی


اهمیت  پزشک و دندانپزشک خانواده در سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون بین المللی دندانپزشکی

اهمیت  پزشک و دندانپزشک خانواده در سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون بین المللی دندانپزشکی

 

 پزشک و دندانپزشک خانواده 

سازمانهای بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون بین المللی دندانپزشکی تربیت پزشک و دندانپزشک خانواده را یکی از راه حلهای مفید و مؤثر برای صرفه جویی در وقت و هزینه برای دریافت خدمات پزشکی و دندانپزشکی میدانند.

این سازمانها کشورهای مختلف جهان را به تربیت پزشک و دندانپزشک خانواده ترغیب مینماید. هم اکنون بسیاری از کشورها این راه حل را برگزیده و به تربیت پزشک و دندانپزشک خانواده پرداخته اند. در این کشورها دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی دوره های ویژه ای را برای این منظور به وجود آورده اند که پزشکان و دندانپزشکان با طی این دوره ها که غالبا یک تا دو سال به طول می انجامد، به عنوان پزشک و دندانپزشک خانواده فارغ التحصیل و به خدمت مشغول می شوند.

در کشور ما نیز در پزشکی در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است. در دندانپزشکی تا رسیدن به این هدف هنوز راه درازی در پیش است؛ اما آنچه بیشتر مورد نظر این مقاله است، ارائه طریقی است که می تواند بخشی از بار سنگین مراجعات مکرر به مطبهای متخصصین دندانپزشکی را بکاهد.

این راه حال میانه عبارت از انتخاب یک دندانپزشک حاذق و مورد اعتماد به عنوان دندانپزشک خانوادگی و سپردن کلیه معالجات دندانپزشکی همه اعضای خانواده به او. طبیعی است که این دندانپزشک در هر مورد که نیاز به متخصص خاصی باشد، اعضای خانواده را به متخصص مربوطه معرفی مینماید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد