اورمالی ،عسل دارو


اورمالی ،عسل دارو

اورمالی ،عسل دارو

روغنی است بسیار گرم و پر مایه چون عسل و از عسل غلیظ تر .در اصل شیره ای است که از ساقه درختی کهدر تدمر می روید بهدست می آورند ،از آن شیره روغن می گیرند ،آن را با روغن گل آن درخت مخلوط می کنند و آنرا اورمالی و روغن عسل هممی نامند .هر چه صاف تر و پر مایه تر و کهنه تر باشد بهتر است .مزاج :گرم و تر و گرمی آن بیشتر است .زخم و قرحه :هم ضماد و هم مالیدن آن گری چرکین را درمان می کند .مفاصل :درد مفاصل را بر طرف می کند .اندام های سر:سستی زا و خواب آور است .چشم :در چشم بکشند تاریکی چشم را از بین می برد .اندام های دفعی :کسی که آن را به قصد اسهال می خورد تا فرجام کار نباید به خواب رود .دراصل شیره ای است که از ساقه درختی که در تدمر می روید به دست می آورند، از آن شیره روغن می گیرند، آن را با روغن گل آن درخت مخلوط می کنند و آن را اورمالی و روغن عسل هم می نامند. هر چه صاف تر و پر مایه تر و کهنه تر باشد بهتر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد