اولنا استخوان داخلی ساعد را بشناسید


اولنا استخوان داخلی ساعد را بشناسید

اولنا استخوان داخلی ساعد را بشناسید 

 استخوان داخلی ساعد است و در تمام طولش از روی پوست سطح خلفی ساعد قابل لمس میباشد. دارای انتهای فوقانی، تنه و انتهای تحتانی است.

انتهای فوقانی

شامل عناصر زیر است: ۱- زایده اوله کرانون ۲ - زایده کورونوئید ۳- بریدگی تروکله آر ۴- بریدگی رادیالی ۵- حفره سوپیناتور ۶ - توبرزیته اولنا ه بریدگی تروکله آر با تروکله آی هومروس و بریدگی رادیال با سر رادیوس مفصل میشود.

تنه

قسمت فوقانی کنار بین استخوانی (خارجی) تنه در امتداد کنار خلفی حفره سوپیناتور قرار گرفته، در آنجا موسوم به ستیغ سوپیناتور می شود. این کنار محل اتصال غشاء بین استخوانی است.

انتهای تحتانی

شامل سر و زایده استیلوئید میباشد. در قسمت خارجی و قدامی سر، یک رویه مفصلی برای رادیوس وجود دارد. بین سر اولنا و استخوان لونیت (هلالی) یک دیسک مفصلی وجود دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد