اگر آسم دارید فندق تلخ بخورید!!!


اگر آسم دارید فندق تلخ بخورید!!!

اگر آسم دارید فندق تلخ بخورید!!!

خواص درمانی روغن فندق تلخ:

 •  هر شب آن را به صورت بمالید. چین و چروک صورت را برطرف می کند.
 •  آن را در گوش بچکانید. برای قطع کردن چرک گوش نافع است.

خواص درمانی برگ درخت فندق تلخ:

 •  آب دمکرده  آن را بنوشید. برای رفع ناراحتی کبد مفید است،
 • تب بر،
 • قاعده آور
 • ضدانگل می باشد.
 • تازه  آن را بکوبید و ضماد کنید. برای تحلیل ورم مفید می باشد.

خواص درمانی پوست درخت فندق تلخ:

 • آب جوشانده  دو مثقال از آن را بنوشید. تب بر ،
 •  قاعده آور
 •  ضدانگل است.

خواص درمانی ریشه درخت فندق تلخ:

          درمان گیاهی آسم

 • دو مثقال از آن را بجوشانید و آب آن را بنوشید.درمان آسم یا تنگی نفس
 • ذاتالجنت سرد یاورم داخلی پهلو را درمان میکند

  درمان گیاهی سرفه

 • برای درمان سرفه و خونریزی از سینه مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد