اگر سیگار را ترک کرده اید بتاکارون را فراموش نکنید …


اگر سیگار را ترک کرده اید بتاکارون را فراموش نکنید …

اگر سیگار را ترک کرده اید بتاکارون را فراموش نکنید ...

 چون سرطان حلقوم بیشتر به اشخاصی که سیگار می کشند و یا قبلاً سیگار می کشیدند حمله می کند بنابراین منطقاً همان دستور رژیم غذائی که برای جلوگیری از سایر سرطان مرتبط با سیگار کشیدن گفته شده نظیر رژیم غذائی مفید برای سرطان ریه، میتواند برای پیشگیری از سرطان خشک نای نیز مفید باشد. بین مواد مفید در این رژیم ها از همه مهمتر بتاکاروتن است. 

تحقیق دکتر دوروتی ماکراسی پیرامون بتاکارون 

 با تحقیق گسترده که توسط دکتر دوروتی ماکراسی" و همکارانش در دانشگاه علوم سلامتی تگزاس انجام شده نشان میدهد استفاده از موادغذائی سرشار از بتاکاروتن نظیر هویج، سیب زمینی شیرین، سبزی برگی، کدو حلوای و غیره برای اشخاصی که سیگار کشیدن راترک کرده اند و یا در اولین سال پس از ترک سیگار یعنی در دورهٔ ۲-۱۰ سال پس از ترک سیگار هستند، به نظر میرسد بسیار مؤثر و مفید باشد. در این تحقیق با مقایسه رژیم غذای معمولی اشخاصی که مبتلا به سرطان خشک نای شده اند با رژیم غذائی آن که مبتلا نشده اند نشان داده می شود بین آنهائی که سیگار را ۱۰-۲ سال قبل ترک کرده اند، آن عده که از کمترین مقدار بتاکاروتن در رژیم غذای خود استفاده می کرده اند ۵/۵ برابر بیشتر احتمال دارد به سرطان خشک نای مبتلا شوند در مقایسه با آن که از مقدار زیادی بتاکاروتن استفاده می کنند. یعنی ظاهراً همین که سیگار کشیدن ترل شد بتاکاروتن ترمیم ضایعات وارده به خشاک نای را آغاز می کندو بنابراین کمتر احتمال دارد که سرطان خشک نای حمله کند. توجه  اشخاصی که سیگار راترک نکرده و به سیگار کشیدن ادامه می دهند، هرقدرزیاد مواد دارای بتاکاروتن بخورند تأثیری برای جلوگیری از سرطان آنها نخواهد داشت. این رژیم فقط برای اشخاصی مفید است که سیگار را ترک کرده اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد