اگر هزار پادرگوش رفته باشد چه کنیم؟؟


اگر هزار پادرگوش رفته باشد چه کنیم؟؟

اگر هزار پادرگوش رفته باشد چه کنیم؟؟

 روغن را گرم کرده در گوش بریزید و بعد از مردن هزارپا با پنس گرفته بیرون آورند والا سر را متمایل بطرفی که در آن گوش رفته نموده دست را در گوش گرفته گوش پر را حرکت دهند تا خارج شود. اگر هزارپا گرسنه باشد. پاهای خود را که دارای سم است در بدن فرو می کند و کنده نمی شود. در این صورت فوراً سوزنی را داغ کرده خیلی آهسته برپشتش بنهند تا جدا گردد یا نمک را در سرکه حل نموده بمالند یا روغن گاو را گرم نموده و روی آن بریزید تا جدا گردد. والا از چسبیدن آن بریدن درد و سوزش و ورم بهم رسد. اگر هزارپا از بدن جدا گردید فوراً او را کشته بر آن محل ببندند تا جذب سمیت خود را بنماید.شاید این موضوع برای افراد یک در میلیون اتفاق بیفتد ولی می افتد و بسیار دردناک نیز می باشد و در آن لحظه هم هیچ فکری به مغز انسان نمی رسد مگر اینکه قبلا بداند چه باید کرد.زمانی که حشره ائی درون گوش وارد می شود صدای بال زدن یا حرکت آن در محیط پردۀ گوش بسیار آزاد دهنده می باشد که در آن زمان انسان هر کاری می کند که ازاین وضعیت نجات پیدا کند و بخاطر همین امکان دارد آسیب های جدی به پردۀ گوش وارد کند و برای رسیدن به آرامش باید بهترین روش را انتخاب کرد و بایک روش خیلی ساده می توان مشکل را به سادگی حل نمود فقط با چکاندن یک قطره الکل یا یک قطره روغن مایع در گوش به آرامش خواهید رسید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد