ایت میدانید اعصاب جمجمه ای چیست..؟؟


ایت میدانید اعصاب جمجمه ای چیست..؟؟

 ایت میدانید اعصاب جمجمه ای چیست..؟؟

 تا هفته چهارم همه دوازده عصب جمجمه ای تشکیل شده اند. همه این اعصاب به جز عصب بویایی (I) و عصب بینایی (II) از ساقه مغز منشأ میگیرند و از این دسته فقط عصب اکولوموتور (III) از خارج منطقه پسین مغز منشأ میگیرد. در پسین مغز، هشت جفت مرکز تکثیری در نور و اپیتلیوم به نام روم بومر (RhombOmer) ایجاد میشود. این روم بومرها هسته اعصاب جمجمه ای IV تا XII به جز VIII را میسازند. به نظر میآید این امر تحت کنترل مزودرم باشد که به شکل سومینومر در زیر نورواپیتلیوم تجمع یافته است. مانند اعصاب نخاعی، نورون های حرکتی در ساقه مغز و نورون های حسی در گانگلیون های خارج ساقه مغز قرار دارند، اگر چه تمام اعصاب جمجمه ای همزمان هر دو نوع رشته را ندارند. منشأ گانگلیون های حسی، پلا کودهای اکتودرمی و ستیغ عصبی است. پلاکودهای اکتودرمی شامل پلا کودهای بینی، شنوایی و چهار پلاکودایی برانکیال است که در پشت قوس های حلقی دیده میشوند. پلاکودهای اپی برانکیال گانگلیون اعصاب مربوط به قوس های حلقی V و VII و Xاو Xرا میسازند. گانگلیون های پاراسمپاتیک منشأ ستیغ عصبی دارند و رشته های آنها دراعصاب III و VII و IX و X وجود دارد. اعصاب مغزی یا جمجمه ای Cranial nervesWiki قسمتی از دستگاه عصبی محیطی هستند که از هسته‌های ساقه مغز منشاء می گیرند (به جز عصب بویایی و بینایی).تعداد اعصاب مغزی، دوازده جفت بوده و به غیر از اعصاب بویایی و بینایی که درحقیقت قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی هستند، بقیه آنها همانند اعصاب نخاعی، جزیی از دستگاه عصبی محیطی به شمار می آیند.در ارتباط با نخاع،31 جفت عصب نخاعی از نخاع منشعب می شوند.از تفاوت‌های مهم این دو بخش دستگاه عصبی محیطی نسبت به هم، این است که در اعصاب مغزی برخلاف اعصاب نخاعی، تقسیم پیوسته و منظمی به ریشه‌های قدامی(پیشین) و خلفی(پسین) وجود ندارد. این مسئله، بیشتر به علت تکامل و پیچیده تر بودن اعصاب مغزی در مقایسه با اعصاب نخاعی است.اعصاب مغزی، نقش حسی خالص یا حرکتی خالص و یا عملکرد حسی-حرکتی دارند.عصب بویایی و بینایی فقط حسی هستند، درحالی که اعصاب مغزی مربوط به حرکات چشم (زوج‌های 3،4،6)، زوج 11 و زیرزبانی (عصب دوازدهم) فقط نقش حرکتی دارند. برخی از این اعصاب، همانند زوج‌های 9،7،5 و 10 مختلط (حسی-حرکتی) هستند. عصب هشتم مغز، اساسا یک عصب حسی است که در تعادل بدن نیز نقش دارد. نام و هسته‌های اعصاب مغزی تعداد اعصاب مغزی دوازده جفت بوده که به ترتیب عبارتنداز: عصب بویایی عصب بینایی عصب حرکتی چشمی عصب قرقره ای عصب سه قلو یا سه شاخه عصب ابدوسنس عصب چهره ای عصب دهلیزی حلزونی عصب زبانی حلقی عصب واگ عصب فرعی عصب زیرزبانیعصب بویایی (زوج یکم) و بینایی (زوج دوم) فاقد هسته هستند، درحالیکه بقیه اعصاب مغزی دارای یک یا چند هسته می باشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد