ایمنی سلول در سرطان های ادراری


ایمنی سلول در سرطان های ادراری

ایمنی سلول در سرطان های ادراری 

 شواهد زیادی دال بر دخالت پاسخ های ضد تومور با واسطه سلولی وجود دارد. این مشاهدات توجه زیادی جهت ایجاد واکنش های افزایش پاسخ ایمنی، در برابر آنتی ژن های وابسته به تومور، ایجاد نموده است. RCC و ملانوم نمونه های انتخابی هستند. مثال چنین پاسخ ایمنی، پدیده پسرفت خود به خودی متاستازهای RCC پس از نفرکتومی است. ایمونوتراپی با واسطه ایمنی سلولی با ایمونوتراپی، شامل نوع غیرفعال (انتقال غیرفعال آنتی بادی ها به بیمار) و نوع فعال (واکسیناسیون که سیستم ایمنی را مجبور به پاسخ ایمنی میکند)، می باشد. درمان adoptive روشی است که در آن سعی بر حساس کردن سلولهای ایمنی در خارج از بدن موجود زنده و تزریق دوباره آن به بیمار می شود، تا بقیه آبشار ایمنی در بدن بیمار ایجاد می شودایمونوتراپی فعال واکسیناسیون، نوعی ایمونوتراپی اختصاصی فعال است که به دو صورت اتولوگ و آلوژن صورت میگیرد. در نوع اتولوگ، واکسیناسیون بیمار با سلولهای توموری خودش صورت میگیرد و در نوع آلوژن از یک آنتیژن یا واکسن ژنریک استفاده می شود. مثال آن تلاش جهت استفاده از سلول های کانسر پروستات تغییریافته با ژن GM-CSF، برای واکسیناسیون بیماران مبتلا په کانسر پروستات است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد