ایندول _ یک ضد سرطان خاص_ را بشناسیم …


ایندول _ یک ضد سرطان خاص_ را بشناسیم …

ایندول _ یک ضد سرطان خاص_ را بشناسیم ...

  

ویژگی ایندول ها

 یکی از اولین گروه ترکیبات شیمیائی ضداکسیدکننده و ضدسرطان موجود در مواد غذائی، ایندول ها هستندو آزمایش علمی نشان داده است که برای کنترل سرطان در جانوران بسیار موفقیت آمیزاند.ترکیبات شیمیائی ایندول از طریق سم زدائی عوامل سرطانزا، نقش خود را برای جلوگیری از سرطان ایفا می نمایند.در انسان نیز ایندول ها برای پیش گیری سرطان کولون و سرطان پستان نتایج درخشانی داشته و در متابولیسم هورمون استروژن زنان آثار مثبتی نشان داده است. 

منابع عمده ایندول ها

 به طو کلی گیاهان خانوادهٔ کروسیفر شامل کلم برگ، کلم تکمه ای، کلم بروکلی، گل کلم، تره تیزل، کلم سنگی، ترب سیاه، ترب اسبی، خردل، شلغم منابع خوبی برای ایندول هستند. آزمایش علمی در دانشگاه مانی توبانشان داده است که در اثر حرارتپختن گیاهان خانوادهٔ کلم در حدود ۵۰ درصد مقدار ایندول موجود در این گیاهان از دست میرود و وارد آب پختن می شود. بنابراین آب آن نباید دورریخته شود. و یا خام و یا بخارپزتهیه و خورده شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد