باورهای غلط در مورد ام اس


باورهای غلط در مورد ام اس

باورهای غلط در مورد ام اس

 

کسی نمی تواند درک کند چه احساسی دارید.

این کاملاً درست است که کسی نمی تواند در جایگاه شما قرار گیرد. ام اس هر فرد با دیگری متفاوت است، در نتیجه تجربه ی شما هم کاملاً مخصوص به خودتان است. با وجود این افراد زیادی در حیطهای ام اسی وجود دارند (در گروه های پشتیبان، در انجمن ملی ام اس و سایر سازمانهای وابسته و همینطور در تیم مراقبت بهداشتی تان) که موضوع را درک میکنند.

آنها احساس شکست، خشم و نگرانی ای که با آن زندگی می کنید و همینطور چالش ها و عجز و نامیدیای را که هر روز با آن دست به گریبانید، میفهمند، و زمانی که بر این مسائل فائق آمدید، حسی اطمینان خاطری را که کسب می کنید، درک میکنند. هرچه اشتیاقتان برای مشارکت پذیری با دیگران افزایش یابد، در کتان از دیگران نیز بالاتر میرود.

بروز یک عود به معنای آن است که دارویتان  کارایی ندارد.

داروهای در دسترس نمیتواند ام اس را به صورت قاطعانه درمان کرده یا سیر بیماری را متوقف نماید. یعنی ممکن است علیرغم درمان و مصرف سر موقع و مستمر داروهایتان، شاهد قدری پیشرفت بیماری و عودهایی هم باشید (البته با پیشرفت بطئی تر و موارد کمتری از عود).

به یاد داشته باشید، وجود یک عود یا قدری پیشرفت بیماری به این معنا نیست که دارو کارایی ندارد یا باید دارویتان را عوض کنید. شما و پزشکتان در تعامل با یکدیگر، می توانید تصمیم بگیرید که چه وقت داروی دیگری را امتحان کنید.

دانشمندان هیچ پیشرفتی ندارند.

در واقع، هیچگاه سرعت پیشرفت به این اندازه نبوده استا در دهه ی هفتاد، دانشمندان راههای جدیدتر و بهتری برای تحقیق روی سیستم ایمنی یافتند. در اوایل ده های هشتاد فناوری ام آرآی اولین «تصویر» از آسیبی را که ام اس به مغز و طناب نخاعی وارد میکند، به پزشکان نشان داد. این فناوری شگفتآور، یک چشم انداز کلی از جریان نهفته ی بیماری و روش دقیقی برای ارزیابی درمانهای جدید فراهم می کند. دانشمندان با همکاری یکدیگر در پی یافتن ژنهای مسبب ام اس هستند و تحقیق درباره ی چگونگی ترمیم احتمالی بافت آسیب دیده ی داخل سیستم عصبی مرکزی، سرعت زیادی گرفته است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد