باکتریها برای ما چه اهمیتی دارند ؟


باکتریها برای ما چه اهمیتی دارند ؟

باکتریها بقدری زیادند و آن چنان در محیط زندگی پراکنده می باشند که در هر جا یعنی در آب، هوا، اغذیه، کلیه ی اشیا زندگی و حتی در دستگاههای بدن انسان و جانوران یافتمیشوند. از جمله باکتریهای مفید، باکتریهایی هستند که مواد آلی ازت دار زمین را به نیترات تبدیل می کنند و بدین وسیله غذای ازت دار گیاهان تأمین میشود که این عمل به نیتریفیکاسیون یا شوره برداری موسوم است و تحت تاثیر عده ای از باکتریها صورت می گیرد که هر یک بخشی از این تبدیل را موجب می گردند. بعضی از باکتری ها، مواد آلی ازتدار را به آمونیاک و املاح آمونیاکی تبدیل میکنند. مانند میکروکوکوره که آن را به کربنات دامونیوم، مبدل میسازند. باکتریهای نیترو، املاح آمونیاکی و آمونیاک را به اسید نیترو نیتریت، تبدیل می کنند. باکتریهای نیتریک، اسید نیترو را به اسید نیتریک و نیترات تبدیل می کنند و بدین ترتیب مواد

آلی فاسد شده که قابل استفاده برای گیاهان نیستند، تحت تاثیر فعالیتهای حیاتی باکتریهاینامبرده، به صورت نیترات قابل جذب در میآیند.نکته: برخی از ویروسها در مقابل درمان دارویی مقاوم میباشند و به آسانی توسط آنتیبیوتیکها از بین نمیروند. اما اغلب پس از طی دوره 10 تا 14 روزه خود به خود از بین میروند . پزشکان اغلب در چنین شرایطی فقط برای تخفیف یا بهبود عوارضی و علایم بیماری اقدام بهتجویز دارو می کنند.برای از بین بردن قارچها با توجه به نوع، ویژگی و محل درگیر شده درمانهای مختلفی وجود دارد. بیماریهای پای ورزشکاران» و «کچلی» از جمله ی امراض قارچی می باشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد