باکتریها


باکتریها
باکتریهاباکتری ها، موجودات ذره بینی و تک سلولی مخصوصی هستند که در آنها هسته ی مشخصیدیده نمیشود و چنین به نظر می رسد که هسته در تمام سیتوپلاسم پراکنده است. برخی ازباکتریها مولد بیماری بوده و برخی نیز بسیار مفید هستند. باکتریها در همه جا یافت میشوند، درهوا، خاک، آب، اغذیه و همچنین نزد انسان و حیوانو... به فراوانی وجود دارند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد