باید ها و نباید ها در مورد خال


باید ها و نباید ها در مورد خال

 باید ها و نباید ها در مورد خال

خال (NeVuS) عبارت است از نوعی ضایعه مزمن و خوش خیم پوستی با محدوده واضح که از نظر بافت شناسی با لنتیگو (lentigo) که نوع دیگری از ضایعات خوش خیم پوستی است و به شکل لکه رنگدانه دار مسطح و متمایل به قهوهای تظاهر می کند تفاوت دارد (خالی دارای آشیانه هایی از سلول های رنگدانه موسوم به ملانوسیت است ولی لنتیگو فاقد این آشیانه ها است). خالی ها را به انواع مختلف تقسیم بندی میکنند. در موارد معمولی برداشتن خالی ضروری نیست ولی خال هایی که زخمی، دردناک یا خارش دار شوند و یا اندازه آنهابه سرعت رو به افزایش برود، یا شکل و رنگ آنها به سرعت تغییر کند باید برداشته شوند و از نظر بدخیمی مورد بررسی قرار گیرند.چنانچه پزشک پس از نمونه برداری از خالی متوجه سرطانی بودن آن شود باید تمام خالی و مقداری از بافت سالم حاشیهآن برداشته شود. معمولا خالی، پس از برداشته شدن عود نمی کند.تراشیدن: پس از بی حس  کردن پوست، اطراف و زیر خالی با تیغ کوچکی بریده میشود. این روش اغلب درخال های کوچکتر انجام میشود و به بخیه زدن نیاز ندارد.نمونه برداری منگنه ای (punch diopsy): پس از بی حس کردن پوست، با ایجاد یک برش کوچک یا باروش نمونه برداری منگنه ای (که در آن وسیله شبیه به چاقوی کوچک برشی شیرینی به کار میرود)، خالی برداشتهمی شود.برش جراحی: پس از بی حس کردن پوست، خال و مقداری از پوست سالم اطراف آن بریده می شود. برای بستنپوست، زدن بخیه ضرورت دارد.باید ها و نباید ها در مورد خالدر کودکان، نباید خالی را با جراحی الکتریکی برداشت و این کار باید فقط با روش برش جراحیانجام شود.در کودکان، خالی پیوند گاهی (جانکشنال) خوش خیم ممکن است در بافت شناسی شبیه ملانوم بدخیم باشد. این نوع خالی ها خطرناک نیستندنباید والدین کودک را نگران کرد. نباید خالی رنگدانه دار سطح را به ویژه در ناحیه کف دست یا پا، یا ناحیه تناسلی با جراحی الکتریکی برداشت و در صورت لزوم، این خالی باید با روش برش جراحی برداشته شود.• خال های مشکوک را نباید با جراحی الکتریکی برداشت بلکه این نوع خالی ها باید به وسیله برشبرداشته و از نظر بافت شناسی آزمایش شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد