با آنومالی های مادرزادی حالب بیشتر آشنا شویم….


با آنومالی های مادرزادی حالب بیشتر آشنا شویم….

با آنومالی های مادرزادی حالب بیشتر آشنا شویم....

  این ناهنجاری ها نسبتاً شایع بوده، از فقدان حالب تا دوگانگی آن متغیر می باشد.آترزی حالب  این ناهنجاری در دوران جنینی به علت عدم تشکیل جوانه حالبی از مجرای مزونفریک یا توقف رشد آن قبل از رسیدن به بلاستومای متانفریک به وجود آمده است. نتیجه نهایی، فقدان کلیه یا تشکیل کلیه مولتی کیستیک است. در طرف مقابل، رفلاکس مثانه به حالب شایع است و بیشتر متخصصان انجام VCUG را به عنوان بخشی از بررسی اولیه برای این بیماران توصیه میکنند. تحت نظرگرفتن بیمار لازم است و به علت وجود خطر بدخیمی، توصیه به نفرکتومی نیز شده است. او با دوگانگی حالب از شایعترین آنومالی های مادرزادی دستگاه ادراری است و میتواند به صورت کامل یا ناقص باشد. این وضعیت در زنان شایعتر از مردان بوده و اغلب دوطرفه است. روش انتقال وراثتی آن اتوزوم غالب است. در دوگانگی کاملحالب، وجود دو جوانه حالبی در دوران جنینی منجر به ایجاد دو حالب کاملاً مجزا و دو لنگچه می شود. بر اساس قانون Weigert Meyer، حالبی که قطب فوقانی کلیه را درناژ میکند، در جایی پایین تر و داخل تر از حالب دیگر به مثانه باز می شود، (حالبهای دوگانه همواره متقاطعند) حالب تخلیه کننده قطب فوقانی اغلب اکتوپیک و در معرض انسداد است، در حالی که حالب تخلیه کننده قطب تحتانی معمولاً جانبی تر بوده و مجرای داخل مثانه ای آن کوتاهتر است که آن را مستعد رفلاکس مثانه ای حالبی میکند. بیشتر بیماران بی علامت هستند و تظاهر بالینی شایع عفونت های مکرر یا پابرجا است. در جنس مؤنث، حالب اکتوپیک ممکن است دیستال به اسفنکتر خارجی یا حتی خارج از مسیر ادراری بازشده منجر به بی اختیاری کامل به صورت خروج دائمی قطرات ادرار بشود، و حال آنکه که الگوی ادرارکردن نرمال است. اوروگرافی ترشحی و VCUG روش های بررسی کلاسیک تعیین دو پلیکاسیون حالب میباشد. VCUG، رفلاکس و احتمالاً وجود اورتروسل را نشان می دهد. اسکن کلیه (با مT99 - دی مرکاپتوسوکسینیک اسید [DMSA]) نیز، برای تخمین عملکرد کلیه مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد