با آنومالی های مادرزادی مثانه اشنا شوید….


با آنومالی های مادرزادی مثانه اشنا شوید….

با آنومالی های مادرزادی مثانه اشنا شوید....

 

آنومالی های مادرزادی مثانه

1- اکستروفی مثانه ناشی از نقص در قسمت شکمی سینوس اوروژنیتال و سیستم اسکلتی روی آن است. در این ناهنجاری قسمت پایین شکم به وسیله جدار خلفی مثانه اشغال شده است. همچنین فاصله شاخه پوبیس زیاد بوده و لگن سفتی خود را از دست می دهد.به علت چرخش استخوان های فمور به سمت خارج، راه رفتن اردکی در کودک دیده میشود. تقریباً همیشه اپی سپادیاس وجود دارد. چنانچه درمان نشود فیبروز و عفونت مزمن رخ میدهد، عفونت کلیه شایع بوده و هیدرونفروز ناشی از انسداد محل اتصال حالب به مثانه ممکن است در اوروگرافی دیده شود. درمان، جراحی و شامل بازسازی مثانه (به طور شایع توسط انتروسیستوپلاستی) و استئوتومی لگن است. عارضه شایع بازسازی کامل مثانه، بی اختیاری ادراری است.۲- باقی ماندن اوراکوس ناشی از بازماندن مجرای اوراکوس است که باید به طور طبیعی بسته شده و به صورت طناب فیبرو باشد. فقدان نزول مثانه ارتباط زیادی با بازماندن اوراکوس دارد. برحسبموقعیت بازماندن ممکن است به صورت کیست، سینوس ترشحی نافی و یا در صورت بازماندن تمام مسیر، خروجی دائمی ادرار به صورت قطره قطره از ناف دیده می شود. بروز آدنوکارسینوما در قسمتی که به مثانه متصل می شود، امکانپذیر است. درمان شامل برداشتن کیست است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد