با انواع غدد معده آشنا شوید…


با انواع غدد معده آشنا شوید…

با انواع غدد معده آشنا شوید...

  ۱- غدد کاردیا - در آستر مخاط خم المعده (کاردیا) غدد لوله ای ساده یا منشعبی است که موکوس + لیزوزیم ترشح می نمایند. موکوس خاصیت حفاظتی داشته و لیزوزیم می تواند باکتریهای همراه باغذا را نابود کند.۲- غدد پیلوریک - در آستر مخاط اب معده (پیلور) غدد لوله ای ساده یا منشعبی ملاحظه می شود. ترشح این غدد تحت کنترلی اعصاب واگ میباشد ولی هنگامی که غذا وارد روده میشود هورمون سکرتین از روده تراوش گشته تحریک غدد پیلوریک را نیز موجب خواهد شد. از سلولهای موکوسی غدد پیلور در معده موکوس و لیزوزیم تراوش میگردد که اثر حفاظتی و آنتی باکتریال دارند + لابلای سلول های موکوس غدد پیلوریک چند نوع سلولی APUD وجود دارد که مهمترین آنها سلول G نام داشته گاسترین تراوش می نماید. گاسترین سلولهای دیگر غدد معدی را تحریک خواهد کرد.۳- غدد طاق و تنه معده - لوله های مستقیم و منشعبی هستند که از یک ردیف سلولی پوشیده شده و برای آنها سه قسمت قائلند: دهانه، گردن، تنه، گردن و دهانه غده با سلول های منشوری موکوسی به قاعده کریپت وصل میشود. در ساختمان تنه غده چهار نوع سلول زیر بکار رفته است.A) سلول موکوسی بالترشح مو کوس این موکوس عمل حفاظتی دارد،B) سلولهای اصلی با سیتوپلاسم روشن و هسته مدور واضح که پپسینوژن و آنزیمرنین ترشح میکند. رنین منعقدکننده شیر است. سلول اصلی با تحریکات عصبی و هورمونی تحریک شده آنزیم بیشتری تراوشی خواهد کرد.C) سلول مرزنشین (parietal) با سیتوپلاسم قرمز واضح و هسته ای در مرکز این سلول اسید کلریدریک تراوشی مینماید. فاکتور داخلی که برای جذب ویتامین B12 لازم است نیز در بدن انسان از این سلول تراوش می شود. محرکهای سلول مرزنشین عبارتنداز(۱) تحریک اعصاب کلینرژیک (استیل کولین)(۲) گاسترین(۳) هیستامین، اسیدکلریدریک تولید شده در سیتوپلاسم سلولی پربیتال وجود ندارد و بلافاصله پس از تولید وارد مجرای درون سلولی می شود و سپس از ناودان بین دو سلول اصلی به فضای غده ریخته می شود. این سلولها را OXyntic هم میگویند (به خاطر قرمز بودن).D) سلولهای اندوکرین - انواع مختلفی از سلولهای APUD به نامانتر واندوکرین در ساختمان غدد معدی وجود دارد که بعضی از آنها سوماتو استاتین، بعضی سروتونین، هیستامین، گاسترین، وازواکتیو پپتید و غیره تراوش می نمایند. امروز معلوم شده است دارو با غذا عمل متقابل Drug nutricint interaction داشته و پزشکی باید به هنگام تجویز دارو رژیم غذایی مناسبی را به بمار بدهد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد