با انواع یون های ادراری آشنا شوید…


با انواع یون های ادراری آشنا شوید…

با انواع یون های ادراری آشنا شوید...

 یون های ادراریA) کلسیم یون عماده در کریستال های ادراری است. در صورت طبیعی بودن آلبومین، فقط نیمی از کلسیم پلاسما به شکل یونیزه و قابل فیلتراسیون از غشاگلومرولی است، ولی در صورتی که غلظت سرمی آلبومین کمتر از حد معمول باشد، درصد کلسیم یونیزه بالاتر است. ۹۵ ٪ کلسیم توبول های پروگزیمال و دیستال و بقیه در مجاری جمع کننده بازجذب می شوند و کمتر از ۲٪ در ادرار دفع می شود. درمان با دیورتیکهای تیازیدی با اثر هایپوکلسیوریک باعث کاهش دفع کلسیم می شود. افزایش مونوسدیم اورات و کاهش pH ادراری (اسیدی شدن ادرار)، باعث پیشرفت تجمع کریستال میشوند.(B اگزالاتمحصول زائد طبیعی متابولیسم و نسبتا غیرمحلول غذایی دارد. بیشتر اگزالاتی که وارد روده بزرگ می شود توسط تجزیه باکتریها مصرف می شود. اگزالات پس از جذب از روده کوچک، بدون تغییر توسط توبول پروگزیمال دفع می شود. وجود کلسیم در روده فاکتور مهمی جهت جذب اگزالات است؛ به این صورت که در صورت کاهش کلسیم روده، با اگزالات کمتر به کلسیم باند می شود و لذا جذب آن بیشتر صورت می گیرد (مثلاً در سوء جذب چربی ها)، میزان دفع طبیعی اگزالات در حد mg ۴۵-۲۰ در روز میباشد که تغییرات مختصر سطح اگزالات ادراری، تأثیر شدیدی روی ممکن است در بیماران با اختلالات رودهای بخصوص IBD، رزکسیون روده کوچک و BypaSS ژژنوم دیده شود. در ۵ تا ۱۰٪ این بیماران، سنگهای ادراری دیده می شود.اسهال مزمن با مدفوع چرب به صابونی شدن چربیها منجر شده، به علت اتصال کلسیم داخل روده به چربی و عدم دسترسی اگزالات به کلسیم باعث می شود تا اگزالات پیوند نشده بتواند به راحتی جذب شود. اگزالات زیادی ممکن است در مسمومیت با اتیلن گلیکول (ناشی از اکسیداسیون ناقص اگزالات) دیده شود که به رسوب منتشر و حجیم کریستال اگزالات کلسیم و گاهی نارسایی کلیه منجر می شود.C) فسفات با کلسیم در ادرار ترکیب می شودو یک جزء کلیدی در (Struvite) می باشد. دفع ادراری آن در بالغین طبیعی، به میزان فسفات رژیم غذایی بستگی دارد (بخصوص گوشت لبنیات و سبزیجات). میزان اندکی از فسفات فیلتره شده در توبول پروگزیمال جذب میشود که این عمل توسط هورمون پاراتورمون مهار میشود در بیماران مبتلا به پرکاری پاراتیروئید، کریستال فسفات کلسیم دیده می شود که به اشکال هیدروکسی اپاتیت و کربنات یافت می شود(Dاسید اوریکمحصول فرعی متابولیسم پورین است افزایش pH ادراری (قلیایی شدن) باعث افزایش حلالیت اورات می شود.حدود ۱۰ در صد اسید اوریک فیلتره شده، به ادرار راه پیدا میکند کریستال ها و سنگهای خالص اسید اوریکی به طور مشخص رادیولوسنت (شفاف ) هستند و ممکن است در کلیشه های ساده شکم (KUB) دیده نشوند. برخی از انواع سنگ های اسید اوریکی به علت رسوبات کلسیم، کدر (رادیواوپاک) هستند.E) سدیم گرچه جزء مهم سنگهای ادراری نیست ولی در تنظیم کریستالی شدن نمک های کلسیمی، نقش مهمی ایفا میکند.غلظت سدیم در مرکز سنگ های ادراری بیش از حد انتظار میباشد و این امر نشان میدهد که این یون ممکن است در شروع تشکیل کریستال و تجمع نقش داشته باشد. افزایش سدیم رژیم غذایی دفع ادراری کلسیم را افزایش داده، باعث کاهش pH ادراری (به دلیل افزایش آلدوسترون) و کاهش دفع ادراری سیترات می شود که در مجموع منجر به کاهش توانایی ادرار در جلوگیری از تراکم کریستال اگزالات کلسیم استF) سیترات یک فاکتور کلیدی مهم است که در تشکیل سنگهای کلسیمی اثر می گذارد. سیترات به عنوان یک عامل مهارکننده تشکیل سنگ مطرح بوده و کمبود آن به طور شایع با تشکیل سنگ همراهی دارد. در بیماران مبتلا به اسهال مزمن یا اسیدوز توبولی کلیه نوع I (نوع دیستال RTA) و در بیماران تحت درمان با تیازیدها، کاهش دفع سیترات دیده می شود. همچنین عواملی که باعث تحریک متابولیسم می شوند (چون سیترات نقش مهمی در سیکل کربس در سلولهای کلیوی دارد)، باعث کاهش دفع ادراری آن میشوند از قبیل اسیدوز متابولیک داخل سلولی به علت گرسنگی، هایپوکالمی یا هایپومنیزیمی، استروژن و قلیایی شدن ادرار دفع آن را افزایش میدهد و استروژن ممکن است عاملی باشد که باعث کاهش شیوع سنگ در خانمها، به ویژه در دوران حاملگی می شود.G) منیزیوم کمبود منیزیوم رژیم غذایی با افزایش شیوع سنگهای ادراری همراه است ولی مکمل های غذایی منیزیوم در افراد طبیعی، نقشی در ممانعت از سنگسازی ندارد. منیزیوم یکی از اجزاء سنگهای Struvite میباشد.H) سولفات سولفات ادراری با ترکیب شدن با کلسیم میتوان عامل جلوگیری کننده از تشکیل سنگ باشد سولفات معمولاً به صورت جزئی از پروتئین های با زنجیره طولانی، همانند کندروایتین سولفات یا هپارین سولفات دفع میشود.I) سایر مهارکننده های سنگ مهارکننده های سنگ های ادراری علاوه بر سیترات، منیزیوم و سولفات، شامل پروتئین های ادراری و ماکرومولکول هایی مثل گلیکوزآمینوگلیکان، پیروفسفات ها و فلوراید میباشد که سیترات ظاهرا فعال ترین مهارکننده ادراری است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد