با بیماری بلغم آشنا شوید


با بیماری بلغم آشنا شوید

با بیماری بلغم آشنا شوید

 بلغم ماده ایست سفید و لزج که غالباً هنگام بیماری از داخل بدن ترشح و خارج می شود در اصطلاح اطباء قدیم یکی از اخلاط چهارگانه بدن میباشد و اگر در معده جمع شود تولید نفخ و مقدمه تخمه و زیادی لعاب دهان و حالت قی و استفراغ می باشد که پس از دفع قی برطرف می شود.زنجبیل، فلفل، غاریقون، مغز کافشه، ریشه ایرسا از هر یک ده گرم نرم کوبیده مخلوط نموده و آنرا خمیر نمائید و از ان حب یا کبسول نموده از یک تا شش عدد به نسبت سن میل نمائید ولیکن مصرف آن در روز نبایستی از ده گرم تجاوز نماید. یک مسهل رقیق میباشد که بلغم را دفع میکند.دستور دیگر: صبر زرد. زیره کرمانی، زنجبیل، سورنجان از هر یک ۳ : گرم با مطبوخ تخم شویت مخلوط نموده حب یا کبسول درست نمائید در سه ) وعده ۳ گرم مصرف نمایید اثری فوری دارد کسانی که مبتلا به عوارضات کبدی و یا بواسیر میباشند صبر زرد مضر استآبغوره برطرف کننده حرارت خون و صفراء و بلغم حاصله در معده میباشد. مقوی کبد، رافع عطش و سستی بدن ولیکن مضعف معده، سرد و مضر باه و مولد ریاح و پیچش شکم ولی مصلح آن گل قند و بادیان و انجیر و ریباس میباشد. انجیر بلغم را دفع و مسهل اخلاط غلیظ می باشد. اگر ترکی - که او را سوسن زرد هم مینامند. در طبیعت گرم و خشک طعم آن تند و قوتش تا چهار سال باقی است. قاطع بلغم و گاز معده و روده، مقدار مصرف پنج گرم جوشانده او که با عسل شیرین نموده باشند برای سرگیجه هم نافع است. قراقاط - نام ترکی میوه درختیست بقدر فلفل و در ترشی و رنگ شبیه زرشک در افعال تقریباً مانند زرشک و ظاهراً نوعی از او است. در طبیعت گرم و تر است. چنانچه با تربد مخلوط و از جوشانده او مصرف شود. مسهل بلغم میباشد. یعنی بلغم را دفع می کند. بابونه را با سکنجبین و یا نمک روزی پنج گرم مخلوط با سکنجبین بیاشامند مسهل بلغم و سودا میباشد. آنانکه از زیادی بلغم در مزاج خود احساس میکنند. همه روزه غذای خود را با اندک فلفلی یا زیره بیامیزند و بقدر قوه خود با زنان خودهمبستری کنند و سپس در آفتاب بنشینند و از غذاهائی که در طبیعت سرد میباشد از خوردان آنها پرهیزکنند تا بلغم در مزاجشان بسوزد و حالشان تعدیل یابد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد