با تخم نیلوفر پیچ انگل را از بدن خود خارج کنید …!!!


با تخم نیلوفر پیچ انگل را از بدن خود خارج کنید …!!!

با تخم نیلوفر پیچ انگل را از بدن خود خارج کنید ...!!!

 

تخم نیلوفر پیچ چیست ؟

دانه گیاهی است شبیه به لبلاب که یک ساله است و به گیاهان مجاور خود می پیچید و بالا می رود.تخم نیلوفر پیچ گل شیپوری زیبا و رنگارنگ می دهد و تخم آن در غلافی جای دارد که در هر غلاف سه دانه مثلث شکل قرار گرفته اند.

نام دیگر تخم نیلوفر پیچ

تخم نیلوفر کرمانشاهی - حب النیل.

درمان با تخم نیلوفر پیچ

هر روز یک گرم از ساییده  آن را بخورید. مفتح سده جگر و سپرز است، مسهل قوی بلغم غلیظ می باشد، منقی بدن، دافع اوجاع مفاصل و سایر امراض بارد است، جالی بهق و برص می باشد، ورم طحال، نقرس، جرب و زخم کهنه که مرتب آب می دهد را درمان می کند.پنج گرم از آن را پودر کرده و با شکر ساییده مخلوط نموده و سه قسمت کنید و هر قسمت را یک روز بخورید. انگل را از بدن خارج می کند.

ضرر تخم نیلوفر پیچ

این دانه سمی است، مقدار چهارگرم از پودر آن پیچش شکم شدید و اسهال شدید عارض میکند و ممکن است شخص ضعیف را هلاک نماید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد