با  تمرین تنفس سر پنجه پااز تمام ظرفیت ریه هایتان استفاده کنید….


 با  تمرین تنفس سر پنجه پااز تمام ظرفیت ریه هایتان استفاده کنید….

 با  تمرین تنفس سر پنجه پااز تمام ظرفیت ریه هایتان استفاده کنید....

  در این تمرین میتوانید با اطلاع از تنفس، از تمام ظرفیت ریه هایتان استفادهکنید. همه حرکات باید طوری انجام شوند که تنفس آرام و مرتب ایجاد شود.در حالت متعادل بایستید. پاها از هم جدا و موازی، لگن در مرکز واقع شود. شکم و باسن تان منقبض باشد. دست ها را به هم نزدیک کرده و در مقابل قفسه سینه تان قرار دهید، به آرامی بازدم انجام داده و ریه ها را تخلیه کنید .دم انجام داده و دست ها را به پایین به سمت زمین ببرید، به طوری که کف دست ها به پایین و بازوها صاف شوند. نوک انگشتان دو دست را به هم متصل نگه دارید.با بازدم بازوهایتان را از خود دور کنید. کف دست ها به جلو بوده و کمی شانه را به عقب بکشیداین تمرین باعث باز شدن قفسه سینه تان خواهد شد دم گرفته و روی پنجه پا قرارگیرد، هم زمان بازوها را بلند کرده و کف دست ها را در بالای سر به هم برسانید، خودتان را از سر پنجه پا تا نوک انگشتان بکشید با بازدم به آهستگی پاشنه ها را به زمین برگردانید، هم زمان دست ها را به مرکز قفسه سینه آورده و کف دست ها را به هم فشار دهید . فاصله پاشنه را تا زمین کنترل کنید، تا هم زمان با رسیدن پاشنه به زمین کف دستها هم به قفسه سینه  برسد دوباره چهار دم انجام دهید. با این تفاوت که این بار پشت دو دست را به هم رسانده، کف دست ها به بیرون باشد. با بازدم پاشنه ها را به زمین رسانده و بازوها را در دو طرف بدن قرار دهید دم گرفته و دستتان را به مرکز سینه ببرید این تمرین را سه تا چهار بار انجام دهید. سپس به حالت پایه ایستادن برگردید، چشم ها را ببندید و چند لحظه تنفس تان را مشاهده و مراقبت کنید. این تمرین ها علاوه بر اثرات مفید بر تنفس و آرامش سیستم عصبی، تأثیراتی عالی بر تعادل بدن دارند. در ابتدا ممکن است مشکل باشد تا حرکات پا را کنترل کنید، ولی بعداً با قدرت گرفتن عضلات ساق و مچ پا آسان می شود. اگر عضلات باسن را فشرده به هم نگه دارید، عضلات سرینی قوی هم در کار شرکت می کنند که این عضلات در عملکرد تعادل نقش مهمی دارند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد