با تومور های استخوانی خوش خیم اشنا شوید…


با تومور های استخوانی خوش خیم اشنا شوید…

با تومور های استخوانی خوش خیم اشنا شوید...

 

کندروما.

میتواند به شکل رشد به سمت داخل - انکوندروما- و یا رشد به سمت خارج - اکندروما- دیده شود انکوندروما در استخوان های دست و پا شایع است و باعث تورم استخوان و نازک شدن کورتکس (و گاهی شکستگی پاتولوژیک) میگردد. اکندروما در دست و پا و استخوان های پهن ایجاد می شود و معمولاً سایز بزرگی دارد. گاهی کندروماها به کندروسارکوم مبدل می شوند. این مساله غالبا در کندروماهای استخوانهای بزرگ رخ میدهد.درمان  به صورت برداشت ضایعه - تنها در صورت ایجاد مشکل صورت میگیرد.

استنئوکندروما.

شایعترین تومور خوش خیم استخوان است. این تومور از صفحات رشد استخوانی منشا میگیرد و به صورت ضایعات قارچی شکل به سمت بیرون استخوان امتداد مییابد. پایه و قسمت اعظم تومور، استخوانی و کلاهک آن غضروفی است. تومور تا تکمیل رشد استخوان، به رشد خود ادامه می دهد و بعد از آن ممکن است هم چنان کلاهک غضروفی باقی بماند. این تومور معمولاً منفرد است. تومور غالباً به شکل تورم سخت در تمام محیط استخوان در نزدیکی مفصل خود را نشان میدهد. تغییرات بدخیمی گاهی به ندرت رخ میدهند. در گرافی تومور به شکل یک ضایعه قارچی شکل دیده می شود. کلاهک غضروفی در گرافی مشهود نیست برداشت. جراحی تنها در صورت ادامه رشد تومور بعد از بلوغ و یا بروز درد صورت می پذیرد. تومور سلول ژآنت. اگر چه خوش خیم تلقی می شود، امّا معمولاً بعد از برداشت جراحی، عود میکند. در٪۱۰ موارد متاستاز خونی (خصوصاً به ریه) روی می دهد. این تومور در بالغان جوان شایع است. شایعترین محل های بروز، پروگزیمال تیبیا، دیستال رادیوس و پروگزیمال هومروس میباشد. معمولاً ناحیه اپی فیز درگیر می شود و به سمت مفصل گسترش مییابد. ماده استخوانی تخریب میگردد امّا استخوان جدید زیر پریوست ایجاد می شود. این مساله باعث بزرگ شدن انتهای استخوان میگردد. شکستگی پاتولوژیک به طور شایع دیده میشود. درد و تورم و تندرنس از علایم بیماری است. گاهی شکستگی پاتولوژیک اولین علامت ایجادشده در بیمار است. در گرافی، تخریب استخوان، همراه با وسیع شدن کورتکس و تهاجم به سمت انتهای مفصلی استخوان دیده میشود. در اسکن رادیوایزوتوپ افزایش تدریجی جذب دیده میشود.درمان بسته به محل ضایعه از برداشت کل استخوان تا برداشت موضعی ضایعه متفاوت است. رادیوتراپی اگر چه گاهی باعث بهبود کامل میگردد، با خطر ایجاد بدخیمی همراه است. رادیوتراپی معمولاً برای محل های غیرقابل دسترسی برای جراحی - خصوصاً ستون فقرات به کار میرود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد