با خواص انواع شربت ها در طب سنتی آشنا شوید


با خواص انواع شربت ها در طب سنتی آشنا شوید

با خواص انواع شربت ها در طب سنتی آشنا شوید

شربت آلوی بخارا

این شربت علاوه بر آنکه ملین است ضدعطش می باشد. اسهال ملایم و رفع کننده اخلاط صفرا وخون می باشد. آلوی بخارا ۳کیلوکه هسته آنرا در آورده باشند.عرقیات: عرق کاسنی، عرق بیدمشک وگلاب از هرکدام ۲شیشه. آلوی بخارا با عرقیات مخلوط و روی شـعله ملایم بجوشانیدتاخوب نرم شود. بهتر است در دیگ سـنگی پخته گردد.سـپس خوب آن را مالش داده وصاف کنید. آب  صاف شده را باشکرطبرزد به مقدار ۱۵۰گرم بجوشانیدتا قوام بگیرد. در یخچال نگهداری کنیدو روزانه به مقدار نیاز میل کنید.

شربت انگور

آب انگور نیمه رسیده (گس مزه) ۷کیلو. برای کم خونی در بیماری هـایم ختلف ازجمله سـرطان وسـرطان خون و درمـان زخمهـای بـدخیم وخوش خیم داخلی بسـیار مفید می باشدوکمبود مواد معدنی خون و بدنرا اصلاح میکند. سماق و ریشه شـیرین بیان و مازو وگلنار وگل محمدی وشـکوفه گورگیاه از هرکدام ۲۵ گرم، مرمکی و شب یمانی(زاجبلوری) از هرکدام ۳گرم در دسـتگاه عرق کشی نهاده و  بطری عرق از آن بکشـند.آب انگور را روی شـعله ملایم بجوشانیدتا یک ثلث آن بمانـد. عرق بـدست آمـده را باحـدود نیم کیلوعسل صاف و آب انگور باقی مانـده آنقـدر بجوشانیـدتا به قوام آیـد. روزانه به میزان نیاز میل کنید.

شربت انارساده (قانون بوعلی)

برای کسانی که تب درازمـدت دارنـدوکسانی که معـده دارای سوء مزاج گرم دارنـدمفیـدمیذ باشد.شـکم را قبض و رطوبتهای ناباب را از رسیدن به معده و روده مانع می شود و ادرارآور است.انارکاملارسیده با دانه های سرخ سرخ و هسته کوچک و باریک را تهیه کنید. انار را بفشریدو افشره را روی شعله ملایم بجوشانید  تا یک سومش بماند.کمی شـکر بر آن بیافزاییدوچنددقیقه بعداز آتش برگیرید. روزانه به مقدار نیاز و تمایل از نیم اسـتکان تا ۳ استکان کم وبیش مصرف کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد