با دستگاه تناسلی زن آشنا شوید../ قسمت اول


با دستگاه تناسلی زن آشنا شوید../ قسمت اول

با دستگاه تناسلی زن آشنا شوید..

 شامل تخمدان ها، لوله های رحم، رحم، واژن (مهبلی) و فرج (Vulvia) می باشدتخمدان یک زوج غده در طرفین رحم داخل حفره لگن، غده مختلط، غده سلول زا(cytogenic) چون سلول جنسی از خود تراوشی میکند. سطح آن یک لایه اپیتلیوم مکعبی از مزوتلیوم صفاق پوشیده میشود و به وسیله بند تخمدان (McSOVarium) به رباط پهن (Broad liga) متصل می شود در این ناحیه ناف (هیلوس) تخمدان وجود دارد که محلی عبور رگهاست. تخمدان دو ناحیه قشری و مغزی دارد که سرحد مشخصی نداشته در ناف تخمدان، ناحیه قشری محو می شود. ۱) مغز (medulla) در وسط تخمدان بافت همبند فیبر والاستیک با عروقی پیچدار دارد. در محلی ناف تخمدان، مجاور و در امتداد طول رگها واعصاب، سلول های نافی (Hillus) که از نظر ساختمان و تراوش، مشابه لیدیگ  در مرد هستند و اندروژن ترشح میکنند قرار دارند. ۲) قشر (Cortex): به وسیله اپیتلیوم صفاق (= اپیتلیوم ژرمینال) پوشیده شده است. متشکل از یک لایه سلول مکعبی روی غشاء پایه که داخل آن بافت همبند کلاژنه، طبقه ظریف، سفید پرده (Tunica albuginea) را میسازد. داربست تخمدان در قشر، بافت همبند پرسلولی با فیبروبلاست Atypic است که این فیبروبلاست به تحریکات هورمونی پاسخ میدهد، روی این داربست، فولیکولهایی با مراحل مختلف دیده می شوند: ۱- فولیکول اولیه (primary)، در وسط آن تخمک (اوول) و اطراف آن یک طبقه سلول پهن (= سلول گرانولوزا یا فولیکولر) قرار دارند. هر ماه بین ۳ تا ۳۰ عدد از آنها به طرف رشد میرود که یکی به Maturation میرسد. این عمل فقط در دوران بلوغ رخ میدهد.  سلولی نقطه ای (germ Cell) یا تخمک یا اوولی: از اندودرم کیسه زرده مشتق شده، به نام او وگونی به تخمدان میآید. در طی مهاجرت به تخمدان با تقسیم میتوزی، اووسیت اول را میسازد کمی قبل از تولد، اووسیت اول، تقسیم میوزی را شروع و در پروفاز متوقف میکند. (اووگونی تکثیر میتوزی پیدا می کند و با شروع تقسیم میوزی، اووسیت اول نامیده می شود که این تقسیم را در پروفاز متوقف میکند). فولیکول پلی اوولار، کاملاً غیرعادی است. ۲- فولیکول در حالی رشد نارس (.GrOWing Solid f)، با رشد فولیکول اولیه، تعداد سلول های گرانولوزا، افزایش یافته، چند طبقه سلولی مکعبی اطراف اوول را احاطه میکنند، از این مرحله رشد فولیکول به بعد، هورمون های هیپوفیزی و در نتیجه تخمدانی بر رشد فولیکول اثر می گذارند، خارج سلولهای گرانولوزا، نوار ژله مانند قرمزی به نام ناحیه شفاف (Zona pellucida) قرار دارد که از جنس پروتئین پلی ساکارید بوده و مواد غذایی را از سلول های فولیکولی به اوول منتقل میکند. این ناحیه در تبادلات غذایی تخمک، حفاظت آن در مقابل فاگوسیتوز و حفاظت در مقابل رد آن به وسیله واکنش های ایمنی نقش دارد. هم سلولهای گرانولوزاو هم اوول در ساختن ناحیه شفاف دخالت دارند. ۳- فولیکول در حال رشد رسیده GrOWing mature Or) (graafian f به تدریج بین سلول های فولیکولی حفره ای محتوی مایع فولیکولی دارای پروتئین و پلی ساکارید تشکیل می شود، این مایع توسط سلول های فولیکولی ترشح و ایجاد حفراتی را می کند که با پیوستن به هم، حفره واحدی می سازند. فشار این مایع، تخمک را به سطح فولیکولی نزدیک کرده، اطراف آن مجموعه ای از سلول های فولیکولی پایگاهی براى اوول می سازندکه کومولوس اووفبروس نام دارنده اولین لایه سلول های فولیکولی اطراف ناحیه شفاف، سلولهای تاج پره ای Corona) (radiata قرار دارند و بقیه سلولهای اطراف تخمک، طبقه دانه دار „(stratum granulosum) نامیده می شود خارج و مجاور غشاء پایه فولیکولی، لایهای متشکل از سلول و موئینه به نام پوسته داخلی (the Cainterna) قرار دارند که در خارج آن طبقه سلول و رشتههای حلقوی به نام پوسته خارجی (the cal externa) قرار دارد. سلول های تک داخلی، تستوسترون تراوش میکنند که توسط سلولهای گرانولوزا به استروژن تبدیل میشود. سلول های گرانولوزا، علاوه بر استروژن هورمون پپتیدی فولیکولواستاتین را ترشح میکنند که LH & FSH را مهار میکند (گنادو استاتین) در ساختمان تک خارجی، سلول های میوئید وجود دارد که انقباضی آنها در OVulation دخالت دارد. مجموعه این ساختمان فولیکول حفرهای یا وزیکولار است که پس از رشد کامل، فولیکول گراف نامیده می شود. این مراحل تحت اثر FSH| صورت میگیرد.با دستگاه تناسلی زن آشنا شوید../ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد