با دستگاه تناسلی زن آشنا شوید../ قسمت دوم


با دستگاه تناسلی زن آشنا شوید../ قسمت دوم
OVulation: پیش از عمل تخمک گذاری، اووسیت اول، اولین تقسیم بلوغی (میوزی) را انجام داده و ۲ سلول ۲۳ کروموزومی ۲ کروماتیدی کمی قبل از خروج از فولیکول تشکیل میشود که ۲ سلول نامساوی بوده، سلول درشتتر اووسیت دوم و سلول کوچکتر، جسم قطبی اول نامیده می شود، چند ساعت بعد، فولیکول بسیار نزدیک و مجاور اپیتلیوم سطحی بوده و بر اثر فشار مایع فولیکولی، اووسیت دوم رها می شود، سلول های تاج پره ای معلق در مایع فولیکولی، یک لایه سلولی فولیکولی (کرونا رادیاتا) را میسازند. اگر لقاح صورت نگیرد، در لوله رحمی، دومین تقسیم بلوغی تکمیل می شود که در اثر تقسیم نامساوی سیتوپلاسم، OOtid و دومین جسم قطبی را میسازد که همگی تخریب و لیز میشوند. اگر لقاح در لوله رحم صورت گیرد، با ورود اسپرماتوزوئید، دومین تقسیم بلوغی (میتوز) که در متافاز باقی مانده بود، تکمیل شده، دومین جسم قطبی و سلول کامل (اوول یا سلول تخم) تشکیل میشود قبل از تخمکگذاری تحت اثر LH، تخمک باکرونا رادیا از دیواره فولیکول جدا شده در مایع فولیکولی شناور می شود. عامل اصلی تخمکگذاری، LH Surge (افزایش ناگهانی LH) است. جسم زرد (COrpusluteum): پس از اوولاسیون، پارگی فولیکول گراف ترمیم شده و در حفره درونی آن مقداری خون علاوه بر مایع فولیکولی جمع می شود که به آن جسم هموراژیک گفته میشود و چند فیبروبلاست از داربست تخمدان در وسط فولیکول رتیکولوم ظریفی می سازند و لخته خون مرکزی را جذب می کنند و سلولهای فولیکولی طبقه دانه دار، به علت اجتماع لیپید و لیپوکروم، سلولهای لوتئینی دانه دار نامیده میشوند و حفره مرکز فولیکول را اشغال میکنند، سلولهای تک داخلی، سلول های لوتئینی تک یا پارالوتئین شده ولی در محیط قرار میگیرند. مجموعه این ساختمان به علت پیگمان لیپوکروم، تحت تأثیر LH، غده درون ریز موقت زردرنگی به نام جسم زرد قاعدگی را میسازدکه بیش از ۱۴ روز دوام ندارد و پروژسترون و استروژن ترشح میکند و در صورت عدم حاملگی، جسم سفید (Corpus alblicans) را میسازد و در صورت حاملگی، جسم زرد، رشد بیشتری می کند و غدهای می شود و جسم زرد حاملگی را میسازد. این جسم زرد نسبت به قبلی، بزرگتر بوده دوام بیشتری دارد (تا ماه ششم حاملگی هورمون ترشح میکند و سپس به آهستگی تحلیل رفته و بعد زایمان به جسم سفید مبدل میشود) از آن، هورمونهای استروژن، پر ژوسترون و relaxim ترشح می شود. سمفیز پوبیسی، اتساع لگن را موجب میشود. Menopause (یائسگی): در فاصله ۴۵۵۰ سالگی، تخمدانها از فعالیت بازمانده و با قطع ترشح استروژن و افزایش گنادوتروپینها، یائسگی رخ میدهد. جسم سفید یعنی جسم زردی که سلولهایش به رشته کلاژن مبدل شده است.با دستگاه تناسلی زن آشنا شوید../ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد