با ساختمان بینی بیشتر اشنا شوید ؟؟


با   ساختمان بینی بیشتر اشنا شوید ؟؟

با   ساختمان بینی بیشتر اشنا شوید ؟؟

 شامل دو قسمت است: بینی خارجی و حفرات بینی الف - بینی خارجی، به شکل هرمی است که قاعده آن در پایین و رأس آن در بالا قرار دارد. قاعده بینی خارجی دارای دو سوراخ به نام سوراخ های بینی قدامی میباشد.

ساختمان بینی خارجی

۱- پوست 2- غضروف های بینی 3- عضلات (مانند NaSaliS و هرمی) 4- عروق و اعصاب غضروف های بینی: ۱- غضروف پره ای بزرگ Greateralar) (Cartilage، زوج و قوسی شکل است. دارای یک پایه خارجی و یک پایه داخلی به نام زایده Septal است که این زایده قسمت متحرک سپتوم بینی را ایجاد می کند. ۲ - غضروف پره ای کوچکی (LeSSeralar Cartilage)، در هر طرف چند عدد است و در ضخامت بافت همبندی که غضروف بزرگ پره بینی را به استخوان ماگزیلا وصل کرده قرار دارند.غضروف پره بینی (Cartilage nasi lateralis) غضروفی زوج است و در پایین استخوان های نازالی قرار دارد و ۳ کنار دارد. کنار فوقانی با استخوان های نازالی متصل شده، کنار خلفی توسط بافت همبند به زایده فرونتال استخوان ماگزیلا متصل میشود و کنار قدامی با  کنار قدامی  غضروف طرف مقابل در خط وسط متصل می شود ۴- غضروف سپتال: غضروفی است فرد که در تشکیل قسمت قدامی سپتوم بینی شرکت میکند.

عروق؛

۱ - شریان پشتی بینی از شاخه های انتهایی شریان افتتالمیکی. ۲- شاخه های Alar و Septal از شریان فاسیال اعصاب: عصب حرکتی بینی شاخه هایی از عصب فاسیال است. بینی خارجی (شاخه ای از NaSOCiliary که خود شاخه ای از افتالمیک است.)

حفرات بینی

بینی دارای دو حفره است که هر حفره ۲ سواخ و ۴ جدار دارد. سوراخ قدامی بینی را به محیط خارج ارتباط میدهد و سوراخ خلفی حفره ببینی را به حلق ارتباط میدهد. حفره بینی از جلو به عقب و بالا به سه ناحیه تقسیم میشود: ا- دهلیز بینی یا وستیبول: قسمتی از حفره ببینی که توسط سورخ قدامی ببینی احاطه شده و پوستا ان حاوی غداد عراقی ومو است. ۲- ناحیه تنفسی: از مخاط قرمز رنگ حاوی عروق ساخته شده و در معتدل کردن هوای تنفس نقش دارد. ۳ - ناحیه بویایی: مخاط این ناحیه به علت وجود نورون های بویایی زرد است.

عروق حفره ببنی

۱- شریان اتموئیدالی قدامی و خلفی (شاخه هایی از شریان افتالمپیک) ۲- شریان اسفنوپا لاتین (شاخه ای از ماگزیلاری) که در حفره ببینی به ۲ شاخه داخلی و خارجی تقسیم میشود. شاخه داخلی آن شریان  Nasiopalatin نام دارد

اعصاب حفره بینی

۱- عصبا اسفنوپا لاتین: شاخه ای از ماگزیلاری، حس عمومی حفره بینی ۲- عصب اتموئیدال خلفی و عصب بینی داخلی و خارجی شاخه های افتالمیک، حس عمومی حفره بینی ۳- عصب بویایی (زوج I)، مخصوص حس بویایی سینوس فرونتال : در ۵۰٪ موارد مستقیماً به حفره بینی باز میشود و در ۵۰٪ دیگر از طریق مجرای اینفاندیبولوم به مثاتوس میانی باز می شود. ۲- سینوس اتموئیدال: سینوس اتموئیل الی خلفی به مثانوس فوقانی و سینوس های قدامی و میانی به مئانوس میانی باز میشوند. ۳- سینوس اسفنوئیدال ۴- سینوس ماگزیلاری به مناتوس میانی باز میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد