با ساختمان مفاصل آشنا شوید…


با ساختمان مفاصل آشنا شوید…

با ساختمان مفاصل آشنا شوید...

 استخوان های بدن انسان به ۴ صورت با یکدیگر متصل میشوند. ۱ - مفاصل ثابت (Synarthrosis) - دو استخوان چنان با یکدیگر متصل می شوند که بین آنها حفره مفصلی وجود ندارد. مانند استخوان های جمجمه ۲- مفاصل نیمه ثابت (AmphiarthrOSis) - این مفاصل کمی تحرک دارند و بین ۲ استخوان ممکن است یک صفحه (دیسک) غضروف فیبرو قرار داشته باشد. مانند مهره های بدن (و سمفیز عانه) - استخوان درشت و نازک نی ۳- مفاصل متحرک (DiarthrOSiS) - این قبیل مفاصل به راحتی غضروف مفصل از جنس غضروف شفاف (بدون پری کندریوم) احاطه شده است. دو استخوان مجاور به توسط رباط (یعنی بافت همبند متراکم و منظم) در روبروی ھم قرار داده شده اند. این رباط ها مجموعاً یک کپسول به وجود میآورند که اطراف مفصل را احاطه میکند و به نام کپسول مفصلی موسوم است. این کپسول از طرف حفره مفصل به وسیلهیک بافت همبند ویژه ای پوشیده شده است که پرده سینوویال خوانده می شود. در داخل حفره مفصل مقدار کمی مایع سینوویال وجود دارد. 4-مایع سینویال حاوی موکوالبومینوئید+ھیالورونیکی اسید+ فضولات سلولی با قطرات چربی و غیره میباشد. پرده سینوویال غضروف های مفصلی نمی پوشاند. پرده سینوویال عبارت از یک بافت همبند سست میباشد که غالباً حاوی تعداد زیادی سلول چربی است. سطح داخلی پرده سینوویال به توسط ۲ نوع سلول ویژه به نام F(فیبروبلاست) و M (ماکروفاژ) (یا A و B) مفروش است. سلول های پوششی سینوویال از نوع پهن یا مکعبی ساده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد