با ساختمان کبد اشنا شوید ؟؟


با ساختمان کبد اشنا شوید ؟؟

 با ساختمان کبد اشنا شوید ؟؟

 کپسولی از بافت همبند به نام گلیسون اطراف کبد را احاطه کرده است. استطاله هایی از این کپسول به انضمام رتیکولر کبد را به لبول های چندسطحی تقسیم میکند. در وسط هر لبول یک ورید مرکز لبولی (efferent) با جدار بسیار نازک وجود دارد.  هپاتوسیت ها یا سلول های کبدی، چندسطحی بوده به دنبال هم از مرکز تا محیط لبول ردیف شده طناب یا صفحات سلولی را تشکیل می دهند.هپاتوسیتها که سیتوپلاسم قرمز دانه دار و هسته مدوری در مرکز دارند از دو سطح مجاور سینوزوئیل ها بوده و در دو سطح دیگر ناودانی دارند که با ناودان سلول مجاور خود ایجاد موئینه صفراوی با کانالیکول صفراوی مینماید.  سینوزوئیدها عبارت از موئینه های خونی نامنظمی با فضای وسیع می باشند که به صورت نوارهایی بین صفحات سلولی از مرکز به محیط ادامه دارند و در جدارشان علاوه بر سلول های آندوتلیال معمولی تعدادی سلول کوپفر وجود دارد. این سلول کوپفر با سیتوپلاسم ستاره ای شکل و هسته دوکی جز دستگاه دفاعی بوده بعضی مواد را بیگانه خواری نموده خون را تصفیه می کند. فضای تنگی که بین هپاتوسیت ها و سینوزوئیدها وجود دارد به نام فضای دیس (Disse) موسوم است. سلول های ذخیره کننده چربی در خارج سینوزوئیدها و در این فضا قرار میگیرند.فضای پورت یافضای کویر نان - در حد فاصل بین لبولهای کبدی فضای نسبتاً مثلثی شکل به وجود میآید که در آن بافت همبند به انه (۱) شعبه ای از ورید باب (۲) شریان کبدی (۳) مجرای صفراوی دیده میشود که مجموعاً به نام تریاد کبدی موسومند. ورید باب جداری نازک و فضایی وسیعتر از همه دارد.شریان کبدی جداری ضخیم و فضایی تنگ تر از همه دارد. مجرای صفراوی با یک ردیف سلول مکعبی و هسته مدور در جدارش تشخیص داده میشود. ورید باب خون روده را که پر از مواد غذایی است به انضمام خون طحال به کبد میآورد و یکی از انشعابات آن در فضای پورت دیده میشود و انشعابات انتهایی آن به نام وریدچه مدخل در محیط لبول به سینوزوئیدها میریزد.  شریان کبدی خون اکسیژن دار را به کبد میآورد و انشعابات نهایی در محیط لبول به سینوزوئیدها ختم میشود. لذا در سینوزوئیدها خون شریانی وریدی مخلوط بوده و سلولهای کبدی به راحتی تبادلات خود را با این خون صورت میدهند. در قطب وریدی از اجتماع وریدهای مرکز لبولی (اولین ورید و ابران) ورید تحت لبولی و سپس ورید کبلی ایجاد می شود که به ورید اجوف تحتانی میریزد. این گردش خون را که شامل ورید -> سینوزوئید - » ورید میباشد سیستم پورت مینامند.  خون شریانی را شریان کبدی (۳۵۰ml/min) و خون وریدی را ورید پورت (۱۱۰۰ml/min) به سینوزوئیدها می رسانند. صفرا توسط سلول های کبدی به داخلی موئینه صفراوی یا کانالیکول های صفراوی تراوش میگردد. از اتصال این کانالیکول ها، در محیط لبول مجرایی به وجود می آید که به نام کلانژیول موسوم است و از اجتماع اینها مجرای بین لبولی ایجاد شده در فضای پورت دیده میشود. سرانجام این انشعابات بهم متصل گشته از ناف کبد خارج میشود. این مجرا انشعابی به کیسه صفرا داده و خود در محل آمپول واتر به دوازدهه میریزد. صفرا در روده برای هضم غذا مصرف شده رنگ مدفوع را نیز ایجاد می کند.

کبد انسان

اگر سطح جداری را مشاهده کنید، کبد انسان به طور معمول به دو لوب تقسیم می‌شود (چپ و راست)؛ اما اگر سطح احشایی را مشاهده کنید کبد به چهار لوب به علاوه لوب دمی و چهارگوش تقسیم می‌شود. نشانه‌های کالبدشناسی دیگری نیز وجود دارد، از جمله لیگامان وریدی (لیگامان آرانشیو) و لیگامان دایره‌ای (لیگامان ترس) که بعداً در سمت چپ کبد به دو بخش تقسیم می‌شوند. لیگامان داسی (لیگامان فلسی فرم) در جلوی کبد (سمت قدامی) قابل مشاهده است. این لیگامان کبد را به دو لوب چپ و راست تقسیم می‌کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد