با ماساژ کشش را حس کنید….


با ماساژ کشش را حس کنید….

 با ماساژ کشش را حس کنید

شانه ها اندام هایی هستند که در فعال بودن و توانایی ما در انجام کارهایروزمره بسیار مهم هستند. اگر به تدریج و در طی سال ها، عضلات این ناحیه سفتشوند و توانایی حرکت آنها محدود گردد، ممکن است فکر کنید که حس ماجراجویی و انگیزه به فعالیت در شما از بین رفته است.رها ساختن عضلات از تنش و گرفتگی می تواند توانایی شما را در بلند پروازیو احساس آسودگی افزایش دهد. چنین آسودگی به شما اجازه خواهد داد کهاحساس آزادی کنید و به زندگی شوق بیشتری داشته باشید و زندگی برایتانبیش از یک گذران آهسته  روزگار باشد. انجام نرمش ھای که در ادامه خواهیدآموخت، کمک میکند تا تمام این ناحیه را از گرفتگی و سختی عضلات رهاسازیدو انرژی را در آن به جریان اورید. شروع کنید.131- دست های خود را روی شانه ها قرار دهید وسپس با کمک آرنج هایتان به ترسیم دوایری در هوا بپردازید. حرکت ماهیچه ها را در زیر انگشتانتان حس کنید. به آرامی اجازہ دهید این دایرهها بزرگ تر شوند و دقت کنید این کار چه تاثیری عضلات شما خواهد داشت. 14 ۲. در حالی که هنوز هم دستهایتان روی شانه ها قرار دارند به آرامی آرنجها را تاجایی که میتوانید به هم نزدیک کنید. باید کشیدگی را به خوبی در میانه  پشتتان حس کنید10۳. نفس عمیقی بکشید و آرنج ها را تا حد ممکن به عقب بکشید. حالامی توانید منطقه سینه را باز کنید.untitled4.دست چپ را به طرف سینه هل دهید. باید کششی شانه را به وضوح حس کنید. کششی رابرای چند ثانیه نگاه دارید و سپس به آرامی دست هایتان را رهاسازید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد