با مننژها آشنا شوید…


با مننژها آشنا شوید…

با مننژها آشنا شوید...

 سه پرده همبندی که از خارج به داخل عبارتند از:۱ - سخت شامه (D.M) یا پاکی مننژ: بافت همبند متراکم (رشته های کلاژن)* در نخاع یک لایه دارد که به وسیله فضای اپیدورال (محتوی بافت همبند و چربی) از پریوست مهره ها فاصله دارد.* در مغز ۲لایه دارد. لایه خارجی با پریوست استخوان های جمجمه ملحق شده و لایه داخلی سطح خارج عنکبوتیه را پوشانده بین ۲ نیمکره مغز و مخچه پیشروی میکند و بین این ۲ لایه، سینوس های وریدی ایجاد میشوند* فضای بین سخت شامه و عنکبوتیه را فضای سابا دورال مینامند۲- عنکبوتیه (Arachinoid) بافت همبند ظریف، در فضایی سینوس های وریدی، برجستگی هایی (کرک عنکبوتیه) ایجاد میکنند. * فضای زیر عنکبوتیه بین آراکنوئیدوپیا: محتوی CSF است و با فضائی دور عروقی اطراف عروق CNS مرتبطمی باشد، ۳- نرم شامه )PM(: بافت همبند ظریف پر عروق که به مغز و طناب نخاعی چسبیده، رگ ها را در ضخامت خود به داخلی نسج عصبی میکشاند، به داخل بطن ها پیشروی کرده، شبکه کروئید را میسازد. * لپتومننژ (pia archmoid): چون عملاً پرده های عنکبوتیه و نرم شامه از هم مجزا نمیشوند، روی هم این دو را لپتومننژ مینامند. * شبکه کروئید: پرده چین داری که به درون بطن های مغزی آویزان l, CSF ،است و سطح خارجی آن با یک لایه سلول مکعبی مفروش شدده به داخل بطن ها تراوش میکند، سطح جانبی این سلولها با کمپلکس اتصالی جنب حفره ای به هم متصل شده، بعضی مواد را آسان ترعبور می دهد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد