با گوش دادن مؤثر از استرس خود بکاهید


با گوش دادن مؤثر از استرس خود بکاهید

با گوش دادن مؤثر از استرس خود بکاهید

  خوب گوش دادن از مهمترین ابزار در همه جنبه های زندگی است - در زندگی شخصی، و زندگی حرفه ای - اما متأسفانه همین گوش دادن برای بسیاری از ما نقطه ضعف بزرگی به شمار می آید. اگر کمی برای بهتر گوش دادن تلاش کنیم و اگر کمی بر مهارت های گوش دادن خود بیفزاییم، بهره فراوانی نصیب مان می شود، روابط مان با دیگران بهتر می شود، عملکرد بهتری خواهیم داشت و در ضمن از میزان استرس مان کاسته می شود.  لحظه ای به مهارت های گوش دادن خود در محل کارتان فکر کنید. آیا به راستی به سخن همکارانتان گوش می دهید؟ آیا به آنها اجازه می دهید حرفشان را بزنند و بعد شما حرفتان را بزنید؟ آیا گاهی به جای آنها جمله شان را تمام می کنید؟ آیا در جلسات صبور و شکیبایید؟ آیا بی صبر و قرارید و واکنشی عمل می کنید؟ آیا اجازه می دهید دیگران حرفشان را بزنند؟ آیا رشته کلام آنها را پاره می کنید؟ طرح این سؤال از خودتان می تواند بسیار مفید باشد. اغلب کسانی که از آنها سؤال می کنم، اذعان دارند که دست کم در مواردی مهارت های گوش دادن آنها می تواند بهتر شود. به دلایل مختلف می توان گفت که چرا گوش دادن مؤثر می تواند تکنیک مناسبی در کاهش استرس باشد. اول اینکه کسانی که خوب گوش میدهند، به شدت مورد احترام اند. کسانی که از مهارت های عالی در گوش دادن به خوبی بهره مندند، چنان کم شمارند که وقتی در کنارشان قرار می گیرید، احساس خوبی - احساس خاص بودن به شما دست می دهد - از آنجا که دیگران کسانی را که خوب گوش میدهند دوست دارند، از بسیاری از اقدامات استرس زا در محل کار خودداری میکنند. با کسانی که خوب گوش میدهند می توان به راحتی کنار آمد، به همین دلیل طبیعی است که بخواهید به آنها گوش کنید. بنابراین وقتی شنونده بهتری می شوید، بسیاری از همکارانتان به شما کمک میکنند.  اطرافیان عادت دارند که با خوب گوش دهنده ها کنار بیایند. به این طریق بسیاری از استثنائات فراموش می شوند و از میزان استرس شما به مقدار زیاد کاسته می شود. اگر از بسیاری از افراد بپرسید از چه ناراحت می شوند و چه عواملی سبب می شود که خشمگین شوند، اغلب جواب دهند از اینکه به حرف های آنها گوش داده نمی شود.  خوب گوش دادن یکی از قدرتمندترین روش هایی است که می تواند نتایج آنی به بار آورد. می توانید با کمی تلاش از آن به سود خود استفاده کنید. وقتی از مهارت های خوب گوشی دادن بهره می گیرید، کسانی که در پیرامون تان هستند،احساس بهتری پیدا می کنند. و شما هم در این اوضاع و احوال به آرامشمی رسید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد