با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!


با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!

با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!

-صمغ سکبینج (Ferula per Sica) در چشم کشند پرده و سیاهی (تم) چشم براند و آماس پلک را فرونشاند و لکه های داخل چشم را بزداید و در علاج آب در چشم آمدن بهترین دارو است. گم زرین آن (Sayapenum) نام دارد-قطره به چشم کشیدنی از انار شیرین بسیار مفید است.-اگر انار ترش یا شیرین را به پیه انار بفشرند و همراه با پیه انار بفشرند و همراه عسل در تنور بپزند از داروهای بسیار مفید است-چشم را به زیر آب روشن بردن و نگاه کردن چشم را صاف تمیز می نماید.-ضماد بابونه پخته بر چشم گذارند برای رفع کدورت چشم مفید است.آب پز شاه افسر و شنبلیله در رمد  (ورم ملتحمه چشم )مفید است

-داروهایی از قبیل الوئه و بنگ با شراب بویژه اگر دارو دارای اثر گیرندگی در شراب بپزند (تانن دار) تأثیر بخش تر است (جوشانده گوشت انار) دود کندر مفید است.در علاج سفیدی چشم پرده سفید، سر را دائم بر بخار آب بگیرد با آب گرم تن شوئی کنند و باید دائماً با زبان چشمش را بلیسند. زردچوبه یک جز وزنیان دوسوم جزء گرد شود-در ریختن مژه سرمه هسته خرما بالادن - وسوخته هسته خرمای نارسیده وزن سه درهم سنبل روی دو درهم با هم سرمه شود.-برای تقویت دید: زهره جانورانی مانند هوبره، کبک، گاو نر، بز نر پرستو، گنجشک-روغن های نافع :روغن کرچک، روفن نرگس، روغن ثمر غار، روغن ترب، روغن شنبلیله روغن سوسن، روغن مرزنگوش، روغن بابونه چشم گاوی، آب ریحان کوهی مفید است برای شب کوری جگر بز نر را کباب کنند بخورند از چکیده جگر برروی آتش بگیرند و در چشم چکانند.

 درمان آبریزش چشم 

-ثمر پوست کنده غار دو جزء صمغ عربی یک جزء هر دو را در بول پسر بچه بالغ بسایند و خوب به هم بزنند برای علاج آب به چشم آمدن داروی خوبی است.-اگر همین دارو را به جای بول کودک در آب بسایند داروی ناتوانی نیروی بینائی است.-افشره دانه قندیس یک مثقال کمادریوس (بیخ گیاهی است شبیه دانه بلوط) از تیره نعناع یک مثقال، بدل مرجان یک مثقال. همه را با آب رازیانه بسرشند و در دیده کشند.-برای زیبای ابرو و بهبود نور چشم روناس به ابرو بستن مفید است.-در دید کم چشم ماست خالص را بزنند که روان شود در چشم بپاشند. -بخور جگرسفید و سرمه مغز قلم گاو بسیار نافع است.-در درمان تراخم و پیشگیری از تراخم آب لیموئی تازه در چشم میچکانند. در قرمزی و تورم چشم که در دو فشار ایجاد میگردد (حساسیت)(رگ کردن چشم) - باید یک سفیده تخم مرغ را در استکان انداخت و یک شی ء نقره ای در استکان بیاندازند و آنقدر بهم بزنند که کف کند آن کف را به روی گاز استریل تمیز بگذارند و بر روی چشم بیندازند. چشم ساکت و آرام میگردد.دود پشكل ماده الاغ در چنین حالت مفید است.-در چشم درد دام و حیوانات و نابینائی آنها محلول اسید بوریک چای تازه دم و ماست چکاندن مفید است -از قول زکریای رازی در درمان چشم در مرطوب که منشاء آن رطوبت باشد دم کرده بابونه و شوید (چکاندن) و خوردن برنج را هم با شوید و بابونه و شنبلیله نافع چشم درد میداند.-در آب آوردن چشم : تخم حنار اسائیده به چشم سورمه نمایند این عمل بقدری تکرار شود تا آب برطرف شود-کمی جگر سیاه را روی آتش پخته قدری حنا روی آن بپاشند کف می کند آن کف را گرفته با میل در چشم بکشند شب کوری و آب آوردن چشم مرتفع میگردد. در موارد درد چشم نیز می توان از جوشانده تخم کاهو استفاده نمود بدین طریق که یک قاشق مرباخوری تخم کاهو را در یک فنجان آب بمدت چند دقیقه بجوشانند و یک قطره ازمحلول صاف شده سرد شده در چشم بچکانند.

درمان لکه سفید روی چشم

-عناب را با هسته بکوبید در آب جوش بخیسانید بجوشانید تا آب آن بسیار کم شود صاف کنید از صاف شده را در شیشه تمیز کوچک با قطره چکان نگهدارید و چندین روز روزی ۳ .بار به چشم بچکانید لک سفید مرتفع خواهد شد-پوست نازک روی صورت و بدن نوزاد تازه بدنیا آمده (از قابله بگیرید) خشک شده را با ۲ مثقال نبات مصری و ۲ مثقال گل گندم بکوبید و نرم سائیده الک کنید در آب مقطر حل کنید روزی ۳ بار در چشم بچکانید لک مرتفع و دید چشم برمی گردد.-کتیرا، بهمن پیچ، بهدانه، اسفرزه، بزرگل  ختمی سفید از هر کدام یک مثقال بکوبند با شیر گاو بپزند پس از خنک شدن از پارچه لطیفی صاف کنند یک تکه نقره و یک سفیده تخم مرغ به آن اضافه کنند و کاملاً بهم بزنند تا کف کند کف آن را چندین مرتبه به چشم بکشند سفیدی مرتفع خواهد شد.-درمان خستگی و قرمزی در اثر سرما و سوزش ضربه یک زرده تخم مرغ را گرم نموده در روی گاز استریل گذارده و بر روی چشم گذارد و بست معالجه می شود.-در صورت لزوم با نظارت چشم پزشک : مقداری عصاره شقایق را با مختصری عسل مخلوط نموده و در چشم بچکانند لک سفیدی چشم را از بین خواهد برد.-شیر و انجیر مخلوط با عسل جهت رفع لکه چشم و ابتدای نزول آب مفید است.-فرونشاندن ورم چشم: ضماد خام سیب زمینی را روی پارچه تمیز گذاشته روی پلک چشم ورم کرده بگذارید ورم را فرو می نشاند.-بخور تخمه خربزه، ضماد میوه و برگ به، مالیدن عصاره لاله سرخ ورم چشم را فرو می نشاند.-جهت از بین بردن لکه سفیده چشم، عصاره ریواس-تمشک: عصاره برگ و ساقه که تازه چیده و کوبیده و با کمی صمغ آن مخلوط کنند برای ناخنک مفید است.-شستن چشم با آب پخته و صاف کرده بابونه باعث رفع درد چشم است.-درمان تحریک و آماس چشم:شستشوی روزی ۳ بار یا چای دم کرده.با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!قسمت اول با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!قسمت سومبا گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد