با گیاه مار دارو بیشتر آشنا شوید!


با گیاه مار دارو بیشتر آشنا شوید!

با گیاه مار دارو بیشتر آشنا شوید!

گیاه مار دارو

مار دارو گیاهی خزنده است و زمین هایی را دوست دارد که دارای سیلیس زیادی نباشد و گاهی ارتفاع ساقه اصلی ان ب۸ه سه تا پنج سانتی متر می رسد و در هر فاصله شاخه ای دارای یک  تاضافه فنری شکل است که چون تکیه گاهی به هر چیزی میپیچد تا از آن بالا رود.برگهای مباردار و عریض و ساخت و ناهموار و دارای پنج گوشه و همچنین رگبرگ های برجسته می باشد و کمی شباهت به برگهای مو (درخت انگور) دارد، گلهای آن کوچک، سبزرنگ و دارای پنج گلبرگ است و در ماه خرداد ظاهر شده و تا مرداد دوام می آورد، میوه آن به اندازه یک لخود است و قرمزرنگ می باشد ریشه آن به شکل یک شلغم است و دارای ریشه های فرعی است و می تواند تا پنج کیلو وزن پیدا کند . تخم مار دارو را می توان در هرجایی کاشت و محصول آن را برداشتریشه ماردارو را باید در پاییز از خاک درآورد و با آب شست و تمیز کرد و بعد آن را به صورت ورقه های نازکی برید و در کوره یا آفتاب خیلی گرم آن را خشک کرد وقتی مطمئن شدید ورقه های ریشه ماردارو خوب خشک شده است آن را در جعبه ای که در آن بخوبی بسته میشود بچینید و در آن را محکم ببندید تا به موقع احتیاج از آن استفاده کنید.کمی از تاریخ ماردارو از زمانهای بسیار قدیم مصرف داشته و دیواسکورید اولین کسی است که آن را در کتاب مواد دارویی تشریح کرده است. پلین در کتاب (تاریخ طبیعی) خود آن را آورده است و بقراط حکیم که پدر طب است جوشانده ماردارو را برای معالجه بیماری یرقان و استسقاء تجویز میکرد و عقیده داشت برای التیام زخمها مرهم مؤثری است در قرون وسطی و قرون اخیر مار دارو اهمیت خود را در درمان بیماریها حفظ کرده بود و در مورد تبهای متناوب و نقرس و فلج و اختلالات دماغی مصرف میشد، در آغاز قرن ما، دکتر کازن در مقاله ای نوشت (ماردارو می تواند بهترین دوای قی آور، مسهلی و ادرارآور خیلی قوی باشد که ما پزشکان در موارد مربوطه از آن استفاده کنیم.) چند سال بعد دکتر هانری لوکلر درباره ماردار و نوشت: «علاوه بر خاصیت ادرارآور و مسهلی که مباردارو دارد می توان وقتی لازم بود آن را برای تخلیه آب معده بکار برد.»

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد