با 4 نوع از شکستگی های اسکاپولا آشنا شوید…


با 4 نوع از شکستگی های اسکاپولا آشنا شوید…

با 4 نوع از شکستگی های اسکاپولا آشنا شوید...

 

شکستگی های اسکاپولا

شکستگی های اسکاپولا غالباً در اثر واردآمدن یک ضربه مستقیم به استخوان ایجاد می شود. این شکستگی ممکن است به سمت پایین جابجا شود امّا چون بافت نرم اطراف این تکه را در جای خود نگاه می دارد، جابجایی ایجادشده بسیار اندک خواهد بود. ۴ نوع از این شکستگیها مورد بحث قرار میگیرند:

شکستگی جسم  اسکاپولا

در این شکستگی حتی با وجود خردشدن استخوان معمولاً به علت اثر عضلات متصل به اسکاپولا، جابجایی با اهمیتی رخ نمی دهد. در درمان باید به حفظ فونکسیون شانه توجه زیادی نمود به همین در ابتدا از یک Sling استفاده می شود ولی به محض تخفیف درد، حرکات فعال شانه شروع و تا زمان بازگشت فونکسیون به وضعیت نرمال ادامه مییابد.

شکستگی گردن اسکاپولا

در این شکستگی که از شکاف اسکاپولار تا حاشیه اگزیلاری این استخوان ادامه مییابد، قسمتی که حاوی سطوح مفصلی است از جسم استخوان جدا می شود. تکه گلنوئید شکستگی ممکن است به سمت پایین جابجا شود امّا چون بافت نرم اطراف این تکه را در جای خود نگاه می دارد، جابجایی ایجادشده بسیار اندک خواهد بود. معمولاً جابجایی شدیدی وجود ندارد. هدف اصلی در درمان باز هم،حفظ فونکسیون می باشد بنابراین برای درمان از یک Sling تا هنگام تخفیف دردهای اولیه استفاده شده و پس از آن حرکات فعال شانه آغاز خواهند شد.

شکستگی زاید اکرومیون

در این شکستگی جابجایی گاهی دیده می شود و گاهی دیده نمی شود درمان در موارد بدون جابجایی مثل موارد بالاست. در صورت وقوع جابجایی زایده با عمل جراحی بیرون آورده می شود و بعد از آن از Sling برای ۳ هفته استفاده میشود.

شکستگی زایده کراکوئید

شکستگی زایده کوراکوئید می تواند تنها به شکل ایجاد یک ترک (Crack) و یا یک شکستگی کامل همراه با جابجایی زایده کوراکوئید به سمت پایین باشد امّا در هر صورت به درمان خاصی احتیاج نداشته و تنها باید با انجام حرکات فعال، فونکسیون شانه را حفظ کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد