بخش های تشریحی کلیه


بخش های تشریحی کلیه

بخش های تشریحی کلیه

  کپسول همبندی اطراف کلیه به پارانشیم آن چسبندگی ست دارد و راحت جدا میشود.

بخش های تشریحی کلیه:

 ۱- قشر(COrtex) قهوهایالف) اشعه مغزی = هرم های فررن = اشعه محیطی (منظره مخطط و شعاعی) متشکل از:لوله نزولى و صنعودی هنلهلوله. جمع کنندهب) لابیرنت: فاصله بین اهرام فررن و متشکل از:جسم کا مالپیگیلوله پیچیده دور و نزدیکناحیه کمانی لوله جمع کننده۲- مغز (medulla) خاکستری:الف) هرم های مغزی مالپیگی: محتوی لوله جمع کننده وبلینیب) ستون برتن: فاصله بین ۲ هرم مالپیگی که کمی از لابیرنت محیطی در آن پیشرفت میکند. (محتوی شرای بین interlobar)چند نکته ۱- تعداد هرم های مالپیگی در هر کلیه، ۱۰ تا ۱۵ عدد است که انتهای ۲ تا ۳ تا از آنها به پاپیلا ختم شده و به نوک پاپیلا، ناحیه غربالی (Area CribrOSa) گفته میشود؛ چون ۲۵- ۱۰ سوراخ دارد که مجاری پاپیلاری یا بلینی به آنها ختم می شوند.۲- لوب کلیه: یک هرم مالپیگی + نصف ستون بر تنه ای اطرافش۳- لوبول کلیه: یک هرم فررن + نیمی از لابیرنت های طرفینش،۴- رنول؛ هر سه یا چهار هرم مدولاری همراه با کورتکس پوشاننده آنها که توسط یکی از شاخه های شریان کلیوی تغذیه شوند، یک رنولی نام دارد.۵- قسمت باریک لوله هنله و بخش هایی از قسمت ضخیم آن و لوله های جمع کننده در مدولا قرار دارند.پارانشیم کلیه: متشکل از لوله های ادراری (uriniferous) که دو قسمت دارند:۱- نفرون یا بخش تراوش - غیر منشعب۲- بخش برنده ادرار، منشعب که تنه اصلی آن مجرای حامل (Exceretory) است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد