بخوانید اطلاعاتی درباره سر طان ها / قسمت اول


بخوانید اطلاعاتی درباره سر طان ها / قسمت اول

بخوانید اطلاعاتی درباره سر طان ها

 

سر طان ها

بیماری خانمانسوز سرطان آن چنان که همگان مطلع اند روزانه تعدادی از افراد بشر را شکار میکند. بیشتر دانشمندان شب و روز در تکاپویند تا راه پیشگیری و دفاع و بهبودی را پیدا کنند. خوشبختانه در این زمینه تحقیقات امیدوارکنندهای به دست آمده که می تواند با مواد مهارکننده ای به نام مهارکنندههای پروتئاز از پیشرفت سرطان جلوگیری بعمل آورد. یکی از دانشمندان که در این زمینه حدود سی سال فعالیت نموده است ، به نام دکتر ترول اDr. TrOl در سال ۱۹۶۹ در زمینه اثرات مثبت، حبوبات و دانه های مغزی گیاهی و دسته ای ازسبزیجات بررسیهای علمی انجام داده است در این سال بود که دکتر ترول درباره اثرات ترکیباتی به نام ین هی بی تورز PrOtease inhibitOrS که در گیاهان به مقدار زیادی وجود دارد، مطالعه و تحقیق کرده و اثرات آنها را بر روی سرطانها مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که این مواد بر روی سرطانها آثار معجزه آسایی داشته است. این آثار از راه درهم گسیختن و ایجاد اختلال در فعالیت عوامل سرطان زا (نظیر آنکوژن ها OnCOgene و آنزیمهایی به نام پروتئازهای مخرب که هر دو از انواع سرطانزا میباشند) خواهد بود.

اثرات فیزیولوژی گیاهان در زمینه سرطانزدایی

هنگای که دانه ای مانند لوبیا یا نخود در دستگاه گوارش وارد شد و در معرض شیره گوارشی قرار گرفت، به ذرات قابل هضمی تبدیل می شود. لکن مولکولهای غیر قابل انهدامی که به نام پروتئاز اینهی بی تورز در ان دانه ها وجود دارد تغییر شکل نیافته و به فعالیت خود ادامه میدهد. ادامه فعالیت انها بوسیله مواد رادیواکتیو تأیید شده است. و این همان پروتئازاین هیبی تورز است که از آثار مخرب و منکوب کننده ترشحات هاضمه مصون و محفوظ باقی مانده است. ناگفته نماند که این ماده مستقیماً برای مبارزه با سرطانها آفریده نشده بلکه این پروتئازها باعث تغییر دادن محیط گیاهی، برای زندگی حشرات است. و نیز دانه ها را به صورت ماده غیر قابل هضم و از بین نرفتنی برای خوراک پرندگان تغییر شکل میدهد تا به حال حدود هشت نوع پروتئازاین هی بی تورز از دانه های گیاهان خوراکی جدا شده است که سیب زمینی یکی از این گیاهان است . همچنان که گفته شده خوشبختانه این ماده از آثار و پیشرفت سرطانها جلوگیری می کند. اما بعضی از پروتئازها متأسفانه از عوامل کمک کننده به سلول های سرطانی هستند. سرطانها این پروتئازها را استثمار کرده و در خدمت خود میگیرند و به COllagene که نوعی پروتئین است و ملات چسباننده دیواره سلولها به یکدیگر است حمله کرده و آنها را منهدم می نمایند تا بتوانند در سلول وارد شده و به کار خود ادامه دهند. اینجاست که اگر مولکولهای پروتئازاینهی بی تورز در صحنه وجود داشته باشند از فعالیت کولاژن ها جلوگیری کرده و مانع تخریب ملات کلاژن شده و از ادامه پیدایش زمینه برای سرطان جلوگیری می نمایند. مولکولهای این هی بی تورز خود دارای فعالیت ضد سرطانی هستند و موجب تخریب و کنترل آنکوژن یا عوامل تومورزا می شود. آنکوژنها طبق تحقیقات جدید دانشمندان از کلیدهای اصلی سرطانها می باشند و عموماً در هر سلول سالم و عادی به حال غیرفعال وجود دارند که به علت موتاسیون و عوامل ناشناخته دیگری باعث پیدایش ژنهای سرطانی شده و بیماری را به وجود می اورند.دکتر ترول معتقد است که طبق بررسی های سایر دانشمندان حدود یکصد نوع آنکوژن شناخته شده است که همگی در ایجاد سرطان مؤثرند. ملکولهای پروتئاز این هی بی تورز ضد اکسیده شدن هستند و به اصطلاح AntiOXidantS میباشند. لذا از آثار خراب کننده ملکولهایی که دارای بار قوی اکسیژن هستند و به نام رادیکال آزاد Free radiCalS نامیده می شوند جلوگیری می نمایند ملوکولهای پروتئازاین هی بی تورز یک حمایت کنندهای هستند که در مراحل مختلف پ آسیب ماده مهم DNA در مراحلی که سرطان پیشرفت کرده جلوگیری و دفاع می نماید.متأسفانه چون همه انسانها به علل مختلفی تحت تأثیر حملات سرطانی می باشند، دانشمندان معتقدند که انکوژن های فعال می توانند در ایجاد تومورهای بدخیم نقش اساسی داشته باشند و برای اثبات این عقیده یک آنکوژن را از DNA سلول سرطانی مثانه بیماری برداشت کرده و آنرا در یک سلول عادی و سالم وارد نمودند پس از آن که رشد سرطانی شروع شد دانشمندان با بکار بردن چهار نوع پروتئازاین هی بی تورز مختلف توانستند سلولهای سرطانی را متوقف نمایند این آزمایش نشان میدهد که پروتئازاین هیبی تورز از فعالیت آنکوژن ها جلوگیری کرده و از سرطانی شدن سلولها جلوگیری می نماید.دکتر ترول معتقد است که اگر قبل از مرحله آغاز متاستاز MetaStaSiS مقداری مولکول پروتئازاین هی بی تورز از طریق خوردن گیاهان غنی از این ملوکولها به سلولهای سرطانی وارد شود به احتمال قوی پیشرفت آنهارا سد می نماید اما با کمال تأسف اگر دستاندازی یا متاستاز شروع شده باشد بیمار به مرحله دشواری رسیده است. خوشبختانه تحقیقات دانشمندان نشان داده است که مواد شیمیایی موجود در گیاهان از سرطان جلوگیری کرده و شفابخش می باشند.آزمایشات دیگری عدم پیشرفتهای سرطانی در پستان و روده بزرگ انسان به وسیله تغذیه با مواد گیاهی را خاطرنشان کرده است مثلاموش آزمایشگاهی که باسویا تغذیه میشود از سرطان کبد مصون مانده است. دکترترول در آزمایش شادکننده ای اظهار کرده است که سرطان پستان در جانوران بوسیله سویا کنترل و متوقف می شود دانشمندان معتقدند که در ناحیه اتصال کلونورکتوم اگر سرطانی به وقوع پیوندد سویا در رکود آن مؤثر است. و باز معتقدند که سرطان پستان و روده بزرگ و پروستات در اشخ با از جبوبات یا ذرات بیشتری استفاده می کند کمتر و نیز بیماری قلبی کمتر است. زیرا یکی از خواصی پروتئازها کنترل لخته خون است که در بیماران قلبی رخ میدهد. زنانی که رژیم غذایی قالب آنها از غلات و حبوبات بوده خیلی کمتر به سرطان پستان، رحم و تخمدان مبتلا شده اند. پروتئازها از آثارشوم رژیمهای پر چربی نیز جلوگیری می نمایند. مواد خوراکی شامل پروتئازها، قدرت دفاعی بدن را زیاد کرده و بر بیماریهای ویروسی مسلط میگردند. بخوانید اطلاعاتی درباره سر طان ها / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد