بخوانید اطلاعاتی در ارتباط با سندرم های پاران نئوپلاستیک کلیه


بخوانید اطلاعاتی در ارتباط  با سندرم های پاران نئوپلاستیک کلیه

بخوانید اطلاعاتی در ارتباط  با سندرم های پاران نئوپلاستیک کلیه 

 RCC با طیف وسیعی از سندرم های پارانئوپلاستیک همراهی دارد. RCC شایعترین علت اریتروسیتوز پارانئوپلاستیک میباشد که در ۱۰-۳٪ بیماران گزارش شده و است. این امر می تواند به علت تولید اریتروپوئتین ناشی از : تومور یا به علت هایپوکسمی موضعی کلیه باشد. هایپرکلسمی تا ۲۰٪ موارد به علت تولید پپتیدهای مشابه PTH می باشد. هایپرتانسیون تا ۴۰٪ بیماران دیده می شود که اغلب ناشی از تولید بیش از حد رنین بوده، به داروهای ضد فشارخون معمولی پاسخ نمی دهد، هرچند ممکن است  به نفرکتومی پاسخ دهد. با سندرم Stauffer یک سندرم برگشت پذیر از بدی میباشد. بدی عملکرد کبد شامل افزایش AIK-P و بیلی روبین، کاهش آلبومین و افزایشPT می باشد. این . حالت در ۳تا ۲۰ در صد  مبتلایان به RCC  دیده شده  و با نفرکتومی برطرف می شود. وجود سندرم های پارانئوپلاستیک به تنهایی پروگنوز بد را نمیسازد، ولی چنانچه این سندرم ها پس از  نفرکتومی بهبود نیابند نشانه پروکنوز بد است (متاستازتشخیص داده نشده) یافته های آزمایشگاهی تمام بیماران مبتلا به هماتوری باید بررسی از نظر منشا آن بشوند. بیمارانی که در IVU یا سونوگرافی مشکوک هستند، باید CT بشوند. در IVU وجود کلسیفیکاسیون بر روی سایه کلیه مهم است، زیرا حدود ۷۸٪ توده های کلیوی با کلسیفیکاسیون مرکزی و ۲۰٪ با کلسیفیکاسیون محیطی، بدخیم هستند تومورهای خوش خیم و کیست های ساده کمتر از ۱٪ دچار کلسیفیکاسیون می شوند. در بیمارانی که دارای یک کلیه بوده و کاندید نفرکتومی پارشیل می باشند، آنژیوگرافی و در بررسی های متاستازهای استخوان، whole body scan به کار میرود. در بیماران مشکوک به درگیری عروقی، MRI بر سی تی ارجحیت دارد تشخیص های افتراقیشامل تمام ضایعات Solid کلیه، کیستهای ساده کلیه، (چنانچه کلسیفیه بوده و یا مشکوک باشند، نیاز به بررسی با CT دارند) آنژیومیولیپوما (افتراق با CT)، توده های خوش خیم کلیه مثل آدنوم ها و AVM و تومورهای لگنچه کلیه (که از نوع TCC هستند)، میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد