بدون استرس زندگی کنید/ قسمت دوم


بدون استرس زندگی کنید/ قسمت دوم
زمانی که کسانی مجبور می شوند با  چالش ها  ی استرشسزا روبه رو شوند، معمولاً از خود تحمل و انعطاف فراوانی نشان میدهند.برای لحظه ای تصور کنید که چه میزان انرژی صرف استرس زدگی می شود. به دلیل عصبانیت در مورد موضوعات کوچک و بی اهمیت، چه اندازه انرژی مصرف میکنیم. اگر به ما توهین کنند، اگر احساسی کنیم که از ما انتقاد میکنند، چه اتفاقی میافتد؟ نگرانی یا هراس چه تأثیری بر ما میگذارند. حتی فکر کردن به آنها ناراحت مان می کند. حال فکر کنید چه اتفاقی میافتد اگر بخشی از این انرژی را صرف کارهای مولد تر و خلاق تر بکنیم. اگرچه در رابطه با موضوعات مهم ممکن است کار چندانی از ما ساخته نباشد، اما باید بپذیریم که در بسیاری از موارد موضوعات کم اهمیت را بزرگ می کنیم. ما با بسیاری از موضوعات بی اهمیت به گونه ای برخورد می کنیم که گویی موضوعات مهمی هستند. از آنجا که در محیط کاری موضوعات بی اهمیت فراوانی مطرح می شوند، فرصت همبستگی میان موضوعات ساده و کیفیت تجربه شما قابل ملاحظه است. تردیدی نیست که اگر بتوانید با مسائل بی اهمیت با درایت، صبر و شکیبایی و خوش مشربی روبه رو شوید، می توانید از خودتان و از دیگران بهره برداری بیشتری بکنید، کمتر ناراحت می شوید و مولد تر و خلاق تر عملی می کنید. هنگامی که ذهن در آرامش به سر ببرد، مسائل بغرنج در حول و حوش، قدرت و قوت خود را از دست می دهند. یکی از ثمرات جالب آسانگیری کار ما این است که عادت می کنید از کنار مسائل جزئی و بی اهمیت به راحتی بگذرید. شما پیش از این هر مسئله ای را بزرگ می دیدید، اما حال می توانید میان مسائل بزرگ و کوچک قائل به تفکیک شوید.وقتی می آموزید که به مسائل جزئی و کم اهمیت اعتنا نکنید و آنها را بزرگ در نظر نگیرید، اگرچه همچنان مجبورید روزانه با شمار قابل ملاحظه ای از این مسائل روبه رو شوید، دیگر به شکلی متفاوت با این مسائل برخورد می کنید و به جای برخورد منفی با این مسائل، با سهولت بیشتری با آنها مواجه می شوید. میزان استرسی تان کاهش مییابد، و شادی های بیشتری خواهید داشت. می دانم که کار و محیط کاری ممکن است دشواری هایی داشته باشد، اما این را هم می دانم که می توانیم با مسائل و مشکلات زندگی برخورد مثبت تری داشته باشیم.بدون استرس زندگی کنید/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد