برای  طلب فرزند  این دعاها را بخوانید …..!! /قسمت اول


 برای  طلب فرزند  این دعاها را بخوانید …..!! /قسمت اول

 برای  طلب فرزند  این دعاها را بخوانید .....!!

 از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است فرزند صالح گلیست از گلهای بهشت و فرمود که از سعادت آدمی فرزند صالح است و فرمود که فرزند بسیار بهم رسانید که من ببسیاری شما در قیامت مباهات خواهم کرد.حضرت امیرالمؤ منین فرمود بیماری ای که بفرزند برسد کفاره پدر و مادر او است .در حدیث صحیح منقول است که روزی جبرئیل نازل شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود دو طفل ما آزار داشتند و بگریه ایشان متاءذی شدیم جبرئیل گفت که یا محمد حق تعالی برای فرزندان شما شیعه چند برانگیزد که چون اطفان ایشان گریه کنند تا هفت سال گریه ایشان لااِلهَ اِلاّ اللّهُ باشد و چون هفت سال بگذرد گریه ایشان طلب آمرزش باشد برای پدر و مادر پس چون بحد بلوغ برسند پدر و مادر در ثواب ایشان شریک باشند و در گناهشان شریک نباشند.از حضرت رسول منقول است که زن از روزیکه حامله میشود تا وضع حملش میشود تا فرزند را از شیر باز میگیرد مثل ثواب کسی دارد که در سر حد کافران مرابطه نماید و دفع ایشان از مسلمانان کند و اگر در این مابین بمیرد ثواب شهیدان را دارد.در حدیث صحیح از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که عیسی بقبری گذشت که صاحبش را عذاب میکردند پس در سال دیگر بهمان قبر گذشت صاحبش را عذاب نمیکردند، از آنحال سئوال کرد از پروردگار خود وحی باو رسید که در این سال فرزند شایسته از او بحد بلوغ رسید و راهی را اصلاح کرد و یتمی را جا داد باین سبب او را بکرده فرزندش آمرزیدم پس حضرت فرمود میراثی که از برای خدا از بنده میماند فرزندیست که بعد از او عبادت خدا کند.در روایت دیگر منقول است که کسیکه بی فرزند بمیرد گویا هرگز در میان مردم نبوده است و کسیکه بمیرد فرزندی از او بماند گویا نمرده است .در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که حقتعالی بردختران مهربانتر است از پسران و هر مردیکه منادی برسناند بزنیکه با او خویشی داشته باشد و محرم او باشد خدااو را در قیامت شاد گرداند و حضرت صادق علیه السلام فرمود که دختران حسناتند و پسران نعمتند و خدا بر حسنه ثواب میدهد و از نعمت سؤ ال می کند.آن حضرت یکی از اصحاب خود را فرمود که شنیده ام دختری بهمرسانیده و نمیخواهی او را چه ضرر دارد بتو؟ گلی است بو میکنی او را روزیش برخداست و حضرت رسول پدر دختران بود.در حدیث دیگر فرمود که حضرت ابراهیم از پروردگار خود که سئوال کرد دختری او را روزی کند که بعد از مرگ بر او گریه کند فرمود که هر که آرزوی مرگ دختران کند و بمیرند ثواب نداشته باشد و در قیامت نزد خدا عاصی باشد.در حدیث  منقول است شخصی بخدمت امام رضا علیه السلام شکایت کرد که همیشه بیمارم و مرا فرزند نمیشود فرمود که در خانه خود صدا باذان گفتن بلند کن چنان کرد بدنش صحیح شد و فرزندان بسیار بهم رسانید.برای  طلب فرزند  این دعاها را بخوانید .....!!/ قسمت دومبرای  طلب فرزند  این دعاها را بخوانید .....!!/ قسمت سوم  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد