برای همیشه لک صورت را از بین ببریم!!


برای همیشه لک صورت را از بین ببریم!!

برای همیشه لک صورت را از بین ببریم!!

لک صورت

پوست، گوشت، تخم خربزه را خوب نرم ساییده با بوره مخلوط کرده بمالند. این فرمول برای قارچ های پوستی" نیز خیلی مؤثر است داروهای فوق را باید چرخ کرده یک استکان از آن را با ۵ گرم بوره مخلوط کرده به مالند پس از سه چهار ساعت بشویند.

درمان لک صورت

ریشه ایرسا ۲۰ گرم مغز تخم خربزه ۱۰گرم گل ارمنی ۱۰ گرم آرد نخود ۱۰گرماشق ۵ گرم آرد باقلا ۱۰ گرمنشاسته ۱۰ گرمهمه را نرم ساییده یک قاشق مرباخوری در آب شنبلیله حل کرده بمالند. این مقدار را میتوان به دلخواه کم یا زیاد نمایند مقدار و مصرف دارو بستگی بهسطح و وسعت بیماری دارد.

گل ارمنی ۱۰ گرم تخم شلغم ۱۵ گرم تخم کلم ۱۵ گرم زرنيخ ۲/۵ گرمهمه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در یک استکان آب شنبلیله حل کرده به مالند و پس از یک ساعت با آب گرم بشویند. 

تخم شبدر ۵ گرم سیاه دانه ۱۰ گرم اشق ۵ گرم آرد نخود ۱۵ گرم تخم شنبليله ۱۰گرم آرد باقلا ۱۵ گرم تخم کرفس ۱۰ گرم مغز تخم خربزه ۱۵ گرم تخم کلم ۱۰ گرم مغز تخم خیار ۱۵ گرمتخم کتان ۱۰ گرمهمه آنها را نرم کوبیده با سرکه بمالند. سپس صورت و بدن را با آب گل بنفشه یاآب کرفس بشویند.

قسط ۵ گرم بوره ۵ گرمفلفل 5 گرمریشه ایریسا 20 گرمتخم ترب 15 گرم همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در ۴ قاشق سرکه حل کرده به مالند و پس از ۳ ساعت صورت را با آب سبوس یا آب پرسیاوشان بشویند. سپس با روغن بادام تلخ صورت را چرب کنند تا روز بعد دوباره تکرار نمایند تا حصول بهبودی یابد دستورات ادامه داده شود. مشک طرامشیع با بادام برگ تلخ را جوشانده آب آن را به مالند یا اینکه روغنبادام تلخ مالیده سپس با آب سبوس یا آب بابونه یا مریم گلی یا گل بنفشه صورت را بشویند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد